Rovné příležitosti a nediskriminace v rezortu dopravy

Rovné příležitosti a nediskriminace v rezortu dopravy
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Rovné příležitosti a nediskriminace v rezortu dopravy

 

Doprava - rovné příležitosti a nediskriminace


Pozornost, která je tématu rovnosti žen a mužů věnována, vychází zejména z přesvědčení, že úcta k důstojnosti všech osob, stejně tak jako dodržování lidských práv, je základním principem každé demokratické společnosti, českou společnost nevyjímaje. Tyto principy se mj. projevují v nároku všech občanů na rovnost a rovný přístup. I přesto, že rovnost žen a mužů patří k základním hodnotám České republiky, řada genderových nerovností se stále objevuje i v naší moderní společnosti. Na některé nerovnosti je Česká republika opakovaně upozorňována jak mezinárodními organizacemi, Evropskou unií, nestátními neziskovými organizacemi, tak akademickou sférou. Podpora aktivit směřujících k rovnosti žen a mužů, náleží k dlouhodobým prioritám vlády ČR a je taktéž implementována do činností Ministerstva dopravy směřujících vně i navenek služebního úřadu.

Princip rovnosti žen a mužů, nediskriminace a diverzity je uplatňován napříč všemi agendami v gesci Ministerstva dopravy a podporován realizací projektů financovaných z fondů EU. Přijímáme v souladu s článkem 16  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  opatření tak, aby byl naplňován princip rovnosti v širším pojetí a nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Implementace rovných příležitostí v Ministerstvu dopravy

Gender focal point

K účinnému prosazování principu rovnosti žen a mužů do věcné i vnitřní agendy resortu přispívá od roku 2019 zřízení jednoho služebního místa pro zaměstnankyni, která agendu rovných příležitostí pro muže a ženy v resortu MD koordinuje, tzv. gender focal point (dále jen „GFP“), dle usnesení vlády č. 456 ze dne 9. 9. 2001. Toto služební místo je zařazeno v Sekci státní tajemníka, v Odboru personálním.​​​​​​​ Zřízení pozice GFP na resortech má za hlavní cíl implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 do chodu celého resortu i do všech stupňů zaměstnanecké hierarchie.
Jednou ze svěřených agend rezortní koordinátorky je taktéž zajišťování a koordinace vzdělávání v dané oblasti. Mj. se jedná o vzdělávání v oblasti Metodiky GIA (= Gender Impact Assessment = hodnocení dopadů do oblasti rovných příležitostí žen a mužů), tzn. že jednotlivá místa v rámci ministerstev a dalších institucí mají povinnost analyzovat právní i skutkový stav s ohledem na postavení žen a mužů.

Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR – ke stažení

K dispozici je pro zájemce zdarma E-LEARNING Hodnocení dopadů regulace a vládních politik na rovnost žen a mužů, který vznikl pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy

Jedná se o stálou pracovní skupinu v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v resortu dopravy. Byla zřízena na základě bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2008.
 • Je stálou Pracovní skupinou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování hlediska rovnosti žen a mužů do politik a materiálů legislativní a nelegislativní povahy v rezortu dopravy.
 • Projednává a doporučuje základní koncepční směry postupu Ministerstva dopravy a celého rezortu při prosazování rovnosti žen a mužů.
 • Je složena z 15 členů, včetně 4 zástupců podřízených služebních úřadů.
 • Pracovní skupina se setkává pravidelně alespoň 3x do roka.

Další aktivity v oblasti zajišťování rovných příležitostí

 • V roce 2018 proběhl na Ministerstvu dopravy genderový audit.
 • Ministerstvo každoročně od roku 2021 realizuje dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Jednou z mapovaných oblastí je taktéž oblast diskriminace, společensko patologické jednání, slaďování rodinného a pracovního života apod.
 • V roce 2020 a 2022 proběhlo v Ministerstvu dopravy dotazníkové šetření se zaměřením na výskyt sexuálního obtěžování na pracovišti.

Spolupráce s Úřadem vlády, konkrétně s Odborem rovnosti žen a mužů


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vládní Strategie rovnosti žen a mužů

Důležitým okamžikem pro prosazování rovnosti žen a mužů nejen v ČR, ale i v Ministerstvu dopravy znamenalo přijetí Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 –2020 vlistopadu 2014. Tímto krokem vznikl první střednědobý rámcový dokument vlády ČR pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů, jehož plnění bylo každoročně vyhodnocováno.
Vnávaznosti na tento dokument vznikla Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 –2030 (dále „Strategie 2021+“), kterou vláda projednala dne 8 března 2021, a která navazujena dosavadní politiku vtéto oblasti. Tento rámcovývládní dokument formulujeopatření cílenázejména na příslušné orgány státní správy tak, aby přispívalakdosažení rovnosti žen a mužů vČR.Vybraná opatření jsou specificky definována také pro Ministerstvo dopravy.
Nová strategie obsahuje celkem 8 kapitol, 26 strategických cílů a 434 opatření. Pokrývá osm oblastí společenského života: Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy, Instituce. Opatření představují podrobný návod a popis kroků, které by vlády v příštím desetiletí měly podniknout
k zajištění rovnosti žen a mužů.
 Ministerstvo dopravy je hlavním gestorem opatření v kapitole Bezpečí, Společnost a Instituce.

Resortní strategie rovnosti žen a mužů

Prvním koncepčním dokumentem na půdě MInistrstva dopravy byla Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva dopravy 2015 –2020 (dále také jako „Rezortní koncepce 2015 –2020“). Ta přímo navazovala na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů vČeské republice na léta 2014 –2020 a vytvářeltak rámec její implementace v rezortu Ministerstva dopravy. Dokument byl úzce provázán s každoročně aktualizovaným dokumentem Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žena mužů v rezortu dopravy, resp. od roku 2019 s Akčním plánem pro rovnost žen a mužů na léta 2019 –2020. Zároveň byla rezortní koncepce vpravidelných ročních cyklech vyhodnocována koordinátorkou pro rovnost žen a mužů a konzultována s členy Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů vrámci vytváření zprávy o činnosti pro daný kalendářní rok. Vroce 2022 došlo kvyhodnocení naplňování stanovených opatření, které se stalo základem pro vytvoření návazné rezortní strategie pro následující léta 2022 –2030.Koncepce se stala prvním dokumentemsvého druhu, který upravoval postavení a rovnost žen a mužů vrámci úřadu.
V září 2022 byla členy Pracovní skupiny pro rovné příležitosti schválena Rezortní strategie rovnosti žen a mužů v Ministerstvu dopravy na léta 2022 – 2030. Je koncepčním dokumentem, který úzce navazuje na vládníStrategii rovnostižen a mužů na léta 2021–2030. Rámcově vytváří podmínky pro úspěšnou implementaci opatření uvnitř rezortu dopravy. Dokument stanovuje zejména opatření vedoucí k dalšímu prohlubování podpory uplatňování rovnosti žen a mužů ve vnitřních procesech úřadua jeho věcných agendách. Zároveň slouží jako nástroj k naplňování vládních závazků v oblasti agendy rovnosti žen a mužů, kteráspadají do gesčních oblastí ministerstva, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzkumy a statistiky v dopravě

Výskyt sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě

Sociologický výzkum Výskyt sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády si v roce 2021 uložil za cíl analyzovat výskyt sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě v České republice. Celé téma bylo rozděleno do následujících tematických okruhů:
 • identifikace nevhodných typů chování ve veřejné dopravě a postoje k těmto jevům,
 • osobní či zprostředkovaná zkušenost s projevy sexuálního obtěžování v dopravě,
 • pocity ohrožení při cestování prostředky veřejné dopravy,
 • schopnost reagovat na projevy sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě,
 • názory na řešení problematiky sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě.
   

Zaostřeno na ženy a muže

Český statistický úřad vydává již od roku 2000 publikaci zaměřenou na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

V roce 2020 byla nově zařazena kapitola Doprava. Následující rok 2021 byl v této kapitole zpracován větší objem genderově členěných dat a to zejména v oblasti bodovaných občanů, nejčastějších dopravních přestupků či informace o detailnějším vhledu do skupiny tzv. "dvanáctibodových" občanů.
Všechna vydání jsou nalezení v Katalogu produktů ČSÚ
 

Dopravní chování žen

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.  jsme iniciovali provedení průzkumu Dopravní chování žen o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české společnosti se zaměřením na rozdíly utvářené genderovými, sociálními, věkovými, vzdělanostními aj. rozdíly. Pro získání kvantitativních dat o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české populace byla sesbírána genderově tříděná data od 8900 českých respondentů starších 18 let.
Dotazník se věnoval:
 • využití jednotlivých dopravních módů,
 • účelům cest,
 • dostupnosti jednotlivých dopravních prostředků,
 • důvodům pro nevyužívání některých dopravních prostředků,
 • ne/vlastnění řidičského oprávnění,
 • reálné zkušenosti i vnímanému pocitu ohrožení osobního bezpečí při pohybu ve veřejném prostoru spojeném s cestováním,
 • postojovým otázkám na udržitelnou mobilitu.
Výsledky průzkumu budou implementovány do koncepčních materiálů rezortu dopravy, zejména agendy plánování výstavby dopravní infrastruktury.
 

Ženy v dopravě

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., jsme v roce 2019 zpracovali studii Ženy v dopravě, která poskytuje přehled o dopravním chování, potřebách a preferncích žen v dopravě. Cílem bylo shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech mužů a žen v dopravě a vysvětlit, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život. V řadě evropských zemí roste podpora inkluzivní a inovativní dopravy.
Současné trendy vycházejí z principů udržitelného rozvoje a tzv. genderového plánování v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-dopravním plánování. Tímto přístupem lze i v oblastech, které nemusí na první pohled evokovat diskriminaci, odstranit bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou aktivitu, racionálně distribuovat zdroje a celkově zlepšit životní podmínky. Genderové plánování tak přináší výhody pro všechny obyvatele. Zohledňuje potřeby žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob
s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Zaměřuje se zejména na bezpečnost, bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost.
Studie hodnotí rovné příležitosti v dopravě z pohledu žen jako uživatelek dopravy i z hlediska zaměstnankyň dopravního sektoru. Na základě některých ujištění byla mimo jiné navržena metodika hodnocení dopadu železniční infrastruktury na rovné příležitosti mužů a žen a nediskriminaci a zhodnoceny vybrané strategické dokumenty vydané Ministertsvem dopravy ČR z hlediska jejich dopadu na rovné příležitosti žen a mužů.
 

Česko v pohybu

Česko v pohybu je historicky prvním celostátním průzkumem, který nám odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Průzkum probíhal v letech 2017-2019 a realizovalo ho Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou SC&C za podpory Ministerstva dopravy České republiky. Příloha s genderovými statistikami e stažení zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní spolupráce v oblasti rovnosti žen a mužů

OECD International Transport Forum
Mezinárodní dopravní fórum při OECD je mezivládní organizací s 64 členskými zeměmi. Působí jako expertní skupina pro dopravní politiku a organizuje výroční summit ministrů dopravy. ITF je jediným globálním orgánem, který pokrývá všechny druhy dopravy. ITF je administrativně integrovaná s OECD, přesto je politicky autonomní. ITF pracuje na dopravních politikách, které zlepšují životy lidí. Jejím posláním je podporovat hlubší porozumění dopravy v hospodářském růstu, udržitelnosti životního prostředí a sociálním začleňování a zvyšovat veřejný profil dopravní politiky.
Do pravidelných jednání, zasedání či workshopů se zástupci Ministerstva dopravy pravidelně zapojují ať již aktivní či pasivní formou, např.:
 • Do mezinárodního 2021 OECD International Transport Forum Compendium s názvem “Dopravní inovace pro udržitelný rozvoj: genderová perspektiva” jsme připravili příspěvek „Udržitelná mobilita: inkluzivní budoucnost”. Více zde, článek na str. 27.
 • 2019 OECD International Transport Forum Compendium obsahuje 19 příspěvků zástupců státního i soukromého sektoru, mezinárodních organizací i akademické obce z celého světa včetně příspěvku Ministerstva dopravy České republiky s cílem hledat řešení pro udržitelnou a inkluzivní dopravu. Více zde, článek na str.12.


 
Kontaktní osoby zajišťující agendu rovných příležitostí:

Ing. Vaľková Věra , rezortní koordinátorka rovných příležitostí žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy, tel.: +420 2251 31258, e-mail: vera.valkova@mdcr.cz


 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků