Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality

Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality

Doprava - rovné příležitosti a nediskriminace


Princip rovnosti žen a mužů, nediskriminace a diverzity je uplatňován napříč všemi agendami v gesci Ministerstva dopravy a podporován realizací projektů financovaných z fondů EU. Přijímáme v souladu s článkem 16  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  opatření tak, aby byl naplňován princip rovnosti v širším pojetí a nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

​Ministerstvo dopravy v rámci péče o své zaměstnance i zaměstnankyně, aktivně spolupracuje s Úřadem vlády, konkrétně s Odborem rovnosti žen a mužů. Tento odbor vydal v roce 2019 příručku Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě.  Příručka se nesoustředí pouze na představení konkrétních nástrojů prevence a řešení případů sexuálního obtěžování, ale také na zvýšení povědomí o tomto fenoménu, jeho příčinách, souvislostech, důsledcích i mýtech, které se s ním spojují.Příručka vznikla ve spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv.

2021
Vláda ČR dne 8. března 2021 projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Strategie je již druhým rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Prvním byla Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Nová strategie obsahuje celkem 8 kapitol, 26 strategických cílů a 434 opatření. Pokrývá osm oblastí společenského života: Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy, Instituce. Opatření představují podrobný návod a popis kroků, které by vlády v příštím desetiletí měly podniknout
k zajištění rovnosti žen a mužů.
Ministerstvo dopravy je hlavním gestorem opatření v kapitole Bezpečí, Společnost a Instituce.

2020
Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.  jsme iniciovali provedení průzkumu Dopravní chování žen o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české společnosti se zaměřením na rozdíly utvářené genderovými, sociálními, věkovými, vzdělanostními aj. rozdíly. Pro získání kvantitativních dat o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české populace byla sesbírána genderově tříděná data od 8900 českých respondentů starších 18 let.
Dotazník se věnoval:
 • využití jednotlivých dopravních módů,
 • účelům cest,
 • dostupnosti jednotlivých dopravních prostředků,
 • důvodům pro nevyužívání některých dopravních prostředků,
 • ne/vlastnění řidičského oprávnění,
 • reálné zkušenosti i vnímanému pocitu ohrožení osobního bezpečí při pohybu ve veřejném prostoru spojeném s cestováním,
 • postojovým otázkám na udržitelnou mobilitu.
Výsledky průzkumu budou implementovány do koncepčních materiálů rezortu dopravy, zejména agendy plánování výstavby dopravní infrastruktury. Zároveň se podařilo navázat spolupráci s autory celorepublikového výzkumu Česko v pohybu, jehož některé části byly na základě spolupráce  genderově roztříděny o  data 
o chování české populace s ohledem na mobilitu, včetně otázek bezpečnosti. Příloha s genderovými statistikami e stažení zde.

OECD International Transport Forum Compendium
Do mezinárodního 2021 OECD International Transport Forum Compendium s názvem “Dopravní inovace pro udržitelný rozvoj: genderová perspektiva” jsme připravili příspěvek „Udržitelná mobilita: inkluzivní budoucnost”. Více zde, článek na str. 27.

ZAOSTŘENO NA ŽENY A MUŽE ZA ROK 2019
 
Publikace Českého statistického úřadu, která se zaměřuje na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. V roce 2020 byla nově zařazena kapitola Doprava, konkrétně genderová data za "Držitele řidičského průkazu podle pohlaví, věku a krajů v roce 2019". Pro další rok by se kapitola měla rozrůst o další výstupy, včetně metodiky.

2019
Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., jsme v roce 2019 zpracovali studii Ženy v dopravě, která poskytuje přehled o dopravním chování, potřebách a preferncích žen v dopravě. Cílem bylo shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech mužů a žen v dopravě a vysvětlit, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život. V řadě evropských zemí roste podpora inkluzivní a inovativní dopravy.
Současné trendy vycházejí z principů udržitelného rozvoje a tzv. genderového plánování v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-dopravním plánování. Tímto přístupem lze i v oblastech, které nemusí na první pohled evokovat diskriminaci, odstranit bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou aktivitu, racionálně distribuovat zdroje a celkově zlepšit životní podmínky. Genderové plánování tak přináší výhody pro všechny obyvatele. Zohledňuje potřeby žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob
s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Zaměřuje se zejména na bezpečnost, bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost.
Studie hodnotí rovné příležitosti v dopravě z pohledu žen jako uživatelek dopravy i z hlediska zaměstnankyň dopravního sektoru. Na základě některých ujištění byla mimo jiné navržena metodika hodnocení dopadu železniční infrastruktury na rovné příležitosti mužů a žen a nediskriminaci a zhodnoceny vybrané strategické dokumenty vydané Ministertsvem dopravy ČR z hlediska jejich dopadu na rovné příležitosti žen a mužů.

OECD International Transport Forum Compendium
2019 OECD International Transport Forum Compendium obsahuje 19 příspěvků zástupců státního i soukromého sektoru, mezinárodních organizací i akademické obce z celého světa včetně příspěvku Ministerstva dopravy České republiky s cílem hledat řešení pro udržitelnou a inkluzivní dopravu. Více zde, článek na str.12.

V roce 2018 proběhl na Ministerstvu dopravy genderový audit.

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy:

 
 •  byla zřízena na základě bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2008,
 • je stálou Pracovní skupinou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování hlediska rovnosti žen a mužů do politik a materiálů legislativní a nelegislativní povahy v rezortu dopravy,
 • projednává a doporučuje základní koncepční směry postupu Ministerstva dopravy a celého rezortu při prosazování rovnosti žen a mužů,
 • je složena z 15 členů, včetně 4 zástupců podřízených služebních úřadů.

 

  Zprávy o rovnosti žen a mužů


Kontaktní osoby zajišťující agendu rovných příležitostí:
Mgr. Ilona Vlachová, rezortní koordinátorka rovných příležitostí žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy, tel.: +420 2251 31258, e-mail: ilona.vlachova@mdcr.cz 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků