Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v Oddělení I Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v Oddělení I Praha
Úřední deska Drážní inspekce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Praha 31. května 2022

č. j.: 225/2022/DI-2

Generální inspektor Drážní inspekce,

jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“),

vyhlašuje dne 31. května 2022 výběrové řízení na služební místo

inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“).

Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby Doprava, s místem výkonu služby v Praze. Služební místo je zařazeno v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019964). Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na analýzu příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 8. 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy, ani zákaz konkurence. Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek, a to řidičský průkaz skupiny „B“.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona.

Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:
 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru1,
  2. dosáhl věku 18 let,
  3. je plně svéprávný2,
  4. je bezúhonný3,
  5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu1,
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost4.
Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (pokud státním zaměstnancem není), a to na přiloženém formuláři (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:
 

  1. Strukturovaný profesní životopis.
  2. Doklad o dosaženém vzdělání1 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].
  3. Doklad osvědčující bezúhonnost3 [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
  4. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka5 [§ 25 odst. 2 zákona].

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, nebo osobně podají v termínu do 21. června 2022 na podatelnu Drážní inspekce na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor Praha. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu podatelny mail@dicr.cz. Další možností je doručení žádosti do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž taková žádost bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr.cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.

 

Mgr. Jan Kučera

generální inspektor Drážní inspekce

 

1 Splnění tohoto předpokladu je možné při podání žádosti doložit čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného dokladu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

2 Splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti.

3 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, nebo pokud o to žadatel požádá v žádosti, ve které poskytne potřebné osobní údaje, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si bezúhonnost ověří výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama. Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

4 Na služebním místě je požadováno splnění specifické zdravotní způsobilosti dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 101/1995 Sb.) – osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy a pro řidiče referenta. Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou.

5 Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků