Odvolací řízení proti územnímu rozhodnutí ze dne 2. 12. 2020, č. j. PK-DSH/7437/20, vydanému KÚ Plze

Odvolací řízení proti územnímu rozhodnutí ze dne 2. 12. 2020, č. j. PK-DSH/7437/20, vydanému KÚ Plzeňského kraje, kterým byla umístěna stavba označená jako "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN" - výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
01.06.2021 6:53:53Úřední deska

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, k žádosti Správy železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zastoupené společností SAGASTA, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha, o umístění stavby podané dne 02.07.2020 rozhodnutím č. j. PK-DSH/7437/20 ze dne 02.12.2020 podle § 92 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) schválil záměr označený jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ na pozemcích v katastrálních územích Babylon, Brnířov, Česká Kubice, Dobříkov na Šumavě, Domažlice, Havlovice u Domažlic, Horní Folmava, Kdyně, Kout na Šumavě, Pasečnice, Pocinovice, Prapořiště, Starec a Starý Spálenec a v rozsahu provozních souborů a stavebních objektů podrobně popsaných v tomto rozhodnutí a dále stanovil podmínky pro umístění této stavby.

Proti tomuto rozhodnutí podaná odvolání
- Aleny Soukupové, bytem Mikulova 1574/9, 149 00 Praha, dne 14.12.2020;
- Babylon, z. s., se sídlem Babylon 27, 344 01 Babylon, IČ 26612437, dne 14.12.2020;
- Mgr. Jeleny Kudrnové, bytem Babylon 69, 344 01 Domažlice, dne 17.12.2020;
- Ing. Lukáše Jíchy, bytem Akátová 622, 330 03 Chrást, dne 16.12.2020 (blanketní, které řádně doplnil dne 01.04.2021);
- obce Babylon, se sídlem Babylon 27, 345 21 Babylon, IČ 00572551, dne 08.12.2020;
- Radka Kudrny, bytem Babylon 69, 344 01 Domažlice, dne 17.12.2020;

směřovala v části odvolacích námitek proti obsahu závazných stanovisek

- Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. j. KHSPL/34446/21/2018 ze dne 04.01.2019;
- Městského úřadu Domažlice č. j. MeDO-93354/2018-Vac ze dne 22.02.2019 (koordinované závazné  stanovisko zahrnující více závazných stanovisek) v rozsahu „dílčího“ závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, (dále též „ministerstvo“) proto podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) požádalo jim nadřízené správní orgány – Ministerstvo zdravotnictví a Krajský úřad Plzeňského kraje o potvrzení nebo změnu těchto závazných stanovisek. K této žádosti obdrželo:

- závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, odboru ochrany veřejného zdraví, č. j. MZDR 16985/2021-4/OVZ ze dne 25.05.2021, jímž se potvrzuje závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. j. KHSPL/34446/21/2018 ze dne 04.01.2019 k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby z listopadu 2017;
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, č. j. PK-RR/2014/21 ze dne 26.05.2021 podle kterého koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Domažlice č. j. MeDO-93354/2018-Vac ze dne 22.02.2019 pozbylo v rozsahu odvoláními napadeného závazného stanoviska orgánu územního plánování platnosti dne 21.02.2021.

Tyto nové podklady pro vydání rozhodnutí ministerstvo připojuje v příloze a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává tímto možnost, aby se účastníci řízení seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí o odvoláních a vyjádřili se k nim ve lhůtě 5 dní ode dne doručení této písemnosti (při doručování veřejnou vyhláškou se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení a až tento den je rozhodný pro běh určené 5denní lhůty).

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků