Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-2

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-27545/2021-930/4 - Antonín Lajza, bez známého rodného čísla a data narození, naposledy bytem Spojené státy, a neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5086/20 v k. ú. Bzenec, označený v Katastru nemovitostí jako Marie Lajzová, bez známého rodného čísla a data narození, naposledy bytem Spojené státy
01.11.2021 22:29:47Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5086/20 v k. ú. Bzenec, označený v Katastru nemovitostí jako Antonín Lajza, bez známého rodného čísla a data narození, naposledy bytem Spojené státy, a neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5086/20 v k. ú. Bzenec, označený v Katastru nemovitostí jako Marie Lajzová, bez známého rodného čísla a data narození, naposledy bytem Spojené státy, mají možnost převzít následující písemnost:
Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-27545/2021-930/4 o odvolání Města Bzenec proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 98696/2021 ze dne 2.7.2021 o určení opatrovníka.
Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti jsou neznámí.
Uvedená písemnost je uložena na ministerstvu, kde si ji může adresát ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky vyzvednout, a to v pracovní dny v době mezi 9:00 a 15:00 nebo po předchozí domluvě (tel.: 225 131 132, e-mail: martin.kozak@mdcr.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce ministerstva a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje za doručenou.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků