Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-2

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-27758/2021-930/3 - neznámí právní nástupci Antonie Valštýnové, roz. Bukvaldové, nar. 13. 06. 1879, poslední trvalý pobyt Bzenec, Baráky 139, okres Veselí nad Moravou, datum úmrtí 01. 06. 1961, místo úmrtí neevidováno
01.11.2021 22:30:30Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že neznámý vlastník pozemku parc. č. 5103/84 v katastrálním území Bzenec – neznámí právní nástupci Antonie Valštýnové, roz. Bukvaldové, nar. 13. 06. 1879, poslední trvalý pobyt Bzenec, Baráky 139, okres Veselí nad Moravou, datum úmrtí 01. 06. 1961, místo úmrtí neevidováno, mají možnost převzít následující písemnost:
Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-27758/2021-930/3 o odvolání Města Bzenec proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 98905/2021 ze dne 02.07.2021 o určení opatrovníka.
Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti jsou neznámí.
Uvedená písemnost je uložena na ministerstvu, kde si ji může adresát ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky vyzvednout, a to v pracovní dny v době mezi 9:00 a 15:00 nebo po předchozí domluvě (tel.: 225 131 132, e-mail: martin.kozak@mdcr.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce ministerstva a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje za doručenou.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků