Rozhodnutí MD č.j. MD-25935/2022-930/8 ze dne 16.09.2022 o odvolání Správy železnic, s.o. proti usne

Rozhodnutí MD č.j. MD-25935/2022-930/8 ze dne 16.09.2022 o odvolání Správy železnic, s.o. proti usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-DSH/4431/22 ze dne 04.05.2022, kterým bylo zastaveno územní řízení pro stavbu "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN"
20.09.2022 13:57:01Úřední deska

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, usnesením č. j. PK-DSH/4431/22 ze dne 04.05.2022 v řízení o žádosti státní organizace Správa železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zastoupené společností SAGASTA, s. r. o.,
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, podané dne 02.07.2020 o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ na pozemcích v katastrálních územích
Babylon parc. č.: 148, 24/31, 24/32, 24/33, 24/5, 24/9, st. 445;
Brnířov parc. č.: 489/1;
Česká Kubice parc. č.: 1447/1, 1447/10, 1447/7, 1447/8, 1447/9, 1448/1, 1449/1, 1463, st. 175;
Dobříkov na Šumavě parc. č. 260/1 (dříve 260), 260/2 (dříve 260);
Domažlice parc. č.: 2689/2, 2898/1, 2898/3, 2898/55, 3351/14, 3351/15, 3351/19, 3351/20, 3351/21, 3480/3, 5055/1;
Havlovice u Domažlic parc. č.: 528/6, 527/14, 528/1, 715/3, 758/5, st. 82;
Horní Folmava parc. č.: 201/11, 201/12, 201/2, 201/36, 222/2, 222/3, 222/6, 375/47, 527/2;
Kdyně parc. č.: 836/3, 841/2, 858/2;
Kout na Šumavě parc. č.: 2172/5, 3249, 3250/1, 3250/2, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3288, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3330, 3379/1;
Pasečnice parc. č.: 1457/1, 1461/2, 964/23; 
Pocinovice: parc. č.: 3621/7, 6311, 6398, st. 244, 6227/1;
Prapořiště parc. č.: 1540, 1606, 1672, 1741, 1803, 1819, 1824;
Starec parc. č. 210/1;
Starý Spálenec parc. č.: 359/2, 371/64, 371/66, 371/73, 489/1, 489/2, 489/20, 489/5;
rozhodl tak, že podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zastavil územní řízení z důvodu, že Správa železnic, s. o., ve stanovené lhůtě neodstranila nedostatky žádosti, které brání pokračování v řízení.
            Proti tomuto usnesení podala odvolání státní organizace Správa železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zastoupená společností SAGASTA, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako
správní orgán příslušný podle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2020, přezkoumalo odvoláním napadené usnesení v rozsahu stanoveném v § 89 odst. 2 správního řádu a rozhodlo podle § 90 odst. 5 správního řádu takto:
            Odvolání státní organizace Správa železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, se zamítá a jím napadené usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. PK-DSH/4431/22 ze dne 04.05.2022 se potvrzuje.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků