Rozhodnutí o umístění stavby označené jako „I/46 Týneček–Šternberk“ – vyrozumění o možnosti seznámit

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako „I/46 Týneček–Šternberk“ – vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadby
19.09.2022 8:23:10Úřední deska

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutím č. j. KUOK 39919/2022 ze dne 09.05.2022, ve znění opravného rozhodnutí č. j. KUOK 53542/2022 ze dne 19.05.2022, k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupeného Dopravoprojekt Brno, a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, o umístění uvedené stavby podané dne 30.10.2019 schválil výše uvedený záměr.
Vzhledem k datu podání žádosti (30.10.2019) je rozhodným zněním zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2020 (čl. II bod 1. zákona č. 403/2020 Sb.).
Proti rozhodnutí o umístění této stavby podal odvolání mj. pobočný spolek Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk, IČ 22714171, který jím rovněž napadl obsah následujících závazných stanovisek – souhlasů ke kácení dřevin rostoucích mimo les, resp. ukládajících povinnost přiměřené náhradní výsadby:
  1. Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, č. j. SMOL/089011/2020/OZP/ PKZ/Kub ze dne 15.04.2020 (pro k. ú. Týneček)
  2. Obecního úřadu Tovéř neoznačené č. j./zn./spis. zn. ani nedatované (k. ú. Tovéř)
  3. Obecního úřadu Dolany, č. j. OÚ/2810/2019/Ve/ŽP ze dne 06.11.2019 (k. ú. Dolany u Olomouce)
  4. Obecního úřadu Bělkovice-Lašťany, zn. BEC-2019/1023 ze dne 20.11.2019 (k. ú. Bělkovice a Lašťany)
  5. Obecního úřadu Bohuňovice, č. j. OUBOH/896/2019 ze dne 27.11.2019 (k. ú. Bohuňovice).
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, (dále jen „ministerstvo“) podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) požádalo Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „KÚ OŽPZ“) o potvrzení nebo změnu výše označených závazných stanovisek na základě odvolání směřujícího do jejich obsahu.
Ministerstvo obdrželo od KÚ OŽPZ přípis č. j. KUOK 94567/2022 ze dne 13.09.2022, jímž požádal ministerstvo o součinnost. Podstatou této žádosti je skutečnost, že KÚ OŽPZ dospěl k závěru o nutnosti změny předmětných závazných stanovisek, a to s využitím části projektové dokumentace předmětné stavby pro stavební řízení (jen částí týkajících se vegetačních úprav), kterou si opatřil výzvou na jejího zhotovitele. KÚ OŽPZ současně požádal o vyrozumění účastníků řízení, aby měli možnost seznámit se s novými podklady pro přezkum závazných stanovisek.
Ministerstvo vyhovuje KÚ OŽPZ, neboť jde o postup souladný s textem a smyslem § 8 odst. 2 a § 136 odst. 3 a 5 správního řádu za účelem řádného přezkumu podle § 149 odst. 7 správního řádu, pro který KÚ OŽPZ potřebuje mít k dispozici případné vyjádření zejména odvolatele – pobočného spolku Český svaz ochránců přírody Šumperk. Proto ministerstvo vyrozumívá odvolatele, příp. další účastníky řízení, že mají podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro vydání závazného stanoviska KÚ OŽPZ jako nadřízeného dotčeným orgánům ochrany přírody, které ministerstvo připojuje v příloze této písemnosti. Vyjádřit se k těmto podkladům je možné ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této písemnosti (při doručování veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, až tento den je rozhodný pro běh určené lhůty). Po uplynutí této lhůty ministerstvo předloží KÚ OŽPZ vyjádření, popř. ho informuje, že nikdo této možnosti nevyužil.
Ministerstvo rovněž připojuje vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, č. j. SMOL/227804/2022/OZP/PKZ/Ben ze dne 25.08.2022 k odvolání. Ministerstvo obdrželo toto vyjádření v reakci na žádost podle § 149 odst. 7 správního řádu, kterou zaslalo nejen KÚ OŽPZ, ale též na vědomí výše uvedeným orgánům ochrany přírody a krajiny.
            Toto vyrozumění nepředstavuje konečné seznámení se všemi novými podklady před vydáním rozhodnutí o odvoláních.
 
 Přílohy:
  • Technická zpráva k SO 801.1 (D.1.9 Vegetační úpravy ve správě ŘSD, 06/2022, č. zakázky 20-035-A1-DSP, vypracovala Ing. et Ing. Lenka Janošíková)
  • Technická zpráva k SO 801.2 (D.1.9 Vegetační úpravy ve správě SSOK, 06/2022, č. zakázky 20-035-A1-DSP, vypracovala Ing. et Ing. Lenka Janošíková)
  • Technická zpráva k SO 801.3 (D.1.9 Vegetační úpravy ostatních správců, 06/2022, č. zakázky 20-035-A1-DSP, vypracovala Ing. et Ing. Lenka Janošíková)
  • vyjádření č. j. SMOL/227804/2022/OZP/PKZ/Ben ze dne 25.08.2022


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků