Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí
03.04.2024 15:18:44Úřední deska

Ministerstvo dopravy jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dráhách“ nebo „ZoD“), ve spojení s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „stavební zákon“),
r o z h o d l o

o odvoláních podaných proti rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 5. října 2022, č. j. DUCR-59246/22/Sj, kterým bylo vydáno podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o dráhách a § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona společné povolení pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy Brno Lanová dráha Pisárky – Kampus,
t a k t o :
„I. Rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 5. října 2022, č. j. DUCR-59246/22/Sj, s e podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu ve výroku m ě n í tak, že:
A) Podmínka č. 14 (podmínky pro provedení stavby) nově zní:
„14. Platnost a účinnost všech vyjádření a stanovisek správců sítí, rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů bude do doby zahájení stavebních prací v potřebném rozsahu prověřena za účelem jejich obnovy nebo aktualizace. Bez splnění této podmínky nesmí být stavební práce v příslušném rozsahu zahájeny“.
B) Podmínky (podmínky pro provedení stavby) stanovené na základě souhlasného závazného stanoviska Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, ze dne 14. května 2021, č. j. MMB/0243011/2021/KROR, z hlediska ochrany ovzduší (str. 11 rozhodnutí Drážního úřadu) se zrušují.
C) Doplňují se nové podmínky č. 32 až 34 (podmínky pro provedení stavby), které znějí:
„32. Budou dodržena preventivní a kompenzační opatření, specifikovaná oznámením záměru i jeho projektovým řešením (uvedena v odůvodnění tohoto rozhodnutí). V tomto směru bude také prováděn biologický dozor.
33. Pro provedení stavby se stanovují podmínky ze závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví ze dne 1. července 2021, č. j. 5408-21 -701,
1. Bude dodržena předložená projektová dokumentace zpracovaná 02/2021 firmou AID Team, a.s. včetně uvedených výšek.
2. Na povrchu střechy a na fasádách nesmí být použity materiály s reflexními vlastnostmi, které by měly vliv na oslnění v průběhu přistání.
3. V průběhu výstavby objektu garážových stání musí být přijata opatření tak, aby nedošlo k ohrožení provozní bezpečnosti na blízkém heliportu tj.:
- a veškeré venkovní osvětlení včetně osvětlení zařízení stavby a konečného objektu musí být směřováno shora dolů pod úhlem 90° tak, aby nebylo považováno jako klamavé a nebezpečné světlo v leteckém provozu
- v průběhu realizace stavby musí být aplikována vhodná protiprašná opatření
- zajištěna úzká koordinace mezi provozovatelem heliportu a stavební firmou
- použití jeřábů, tj. použití výškových mechanizmů (např. jeřábů), v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení Úřadu pro civilní letectví (Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese http:/www.caa.cz/file/7624. http:/www.caa.cz/file/7624. Žádost předložit 30 dnů před instalací výškové mechanizace.)
34. Stavba lanové dráhy bude věcně a časově koordinována se stavbou Multifunkční sportovní a kulturní hala Aréna Brno, se stavbou Víceúčelový sportovní areál UKB, Brno, Studentským centrem a Stravovacím centrem.“
II. V ostatních částech s e rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 5. října 2022, č. j. DUCR-59246/22/Sj, podle § 90 odst. 5 správního řádu p o t v r z u j e  a odvolání proti němu s e   z a m í t a j í."

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků