Změna č. 3 územního rozhodnutí Městského úřadu Holešov č. j. SŘ/9909/2004/Sa ze dne 15.11.2004 v roz

Změna č. 3 územního rozhodnutí Městského úřadu Holešov č. j. SŘ/9909/2004/Sa ze dne 15.11.2004 v rozsahu tří protihlukových stěn SO 701.1, 703.2 a 703.4 – seznámení s podklady od dotčených orgánů opatřenými v odvolacím řízení postupem podle § 2 odst. 7 liniového zákona
19.07.2022 21:20:39Úřední deska

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen „krajský úřad“) rozhodnutím č. j. KUZL 81630/2021 ze dne 19.11.2021 k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupeného VIAPONT, s. r. o., se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, podané dne 18.12.2020 o změnu rozhodnutí Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. SŘ/9909/2004/Sa ze dne 15.11.2004, jímž umístil stavbu označenou jako „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín–Fryšták“, rozhodl podle § 94 ve vazbě na § 79 odst. 1 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2020, (dále jen „stavební zákon“) o změně tohoto územního rozhodnutí v rozsahu změny:
stavební objekty
  • SO 701.1 – Protihluková stěna Třebětice R49 – TRE3 v km 4,057–4,500 vpravo
  • SO 703.2 – Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301–11,921 vlevo
  • SO 703.4 – Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360–16,600 vpravo
v katastrálních územích Třebětice, Žeranovice, Horní Lapač a Dolní Ves.
Vzhledem k datu podání žádosti je dle čl. II bodu 1. zákona č. 403/2020 Sb. rozhodným zněním zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2020, (dále jen „liniový zákon“).
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, (dále jen „ministerstvo“) v odvolacím řízení požádalo odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (dále jen „KÚ OŽPZ“) podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) o potvrzení nebo změnu těchto závazných stanovisek zahrnutých do „koordinovaných závazných stanovisek“:
  • Městského úřadu Holešov č. j. HOL-31562/2020/T/MK ze dne 16.02.2021
  • Magistrátu města Zlína č. j. MMZL 165790/2020 ze dne 29.01.2021.
KÚ OŽPZ ministerstvu pod č. j. KUZL 25591/2022 ze dne 24.03.2022 sdělil, že obě koordinovaná závazná stanoviska nejsou z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, závaznými stanovisky. KÚ OŽPZ uzavřel (zvýrazněno ministerstvem): „Na základě výše uvedeného (…) upozorňuje, že ke stavebním objektům protihlukových stěn SO 701.1, 703.2 a 703.4, které byly předmětem změny č. 3 územního rozhodnutí, (…) chybí jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí závazná stanoviska Městského úřadu Holešov podle § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. a závazné stanovisko Magistrátu města Zlína podle § 12 odst. 2 téhož zákona.
Ministerstvo vzhledem k tomuto názoru KÚ OŽPZ pod č. j. MD-8371/2022-930/16 ze dne 26.04.2022 (s přihlédnutím k možnosti opatřovat v odvolacím řízení závazná stanoviska, jak připustil Nejvyšší správní soud např. v rozsudcích č. j. 1 As 208/2018 ze dne 24.10.2019 nebo
č. j. 10 As 211/2017-47 ze dne 18.04.2018) vyzvalo podle § 2 odst. 7 liniového zákona Městský úřad Holešov a Magistrát města Zlína k vydání výše uvedených tří závazných stanovisek ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení této výzvy.
Ve stanovené lhůtě ministerstvo obdrželo:
  • závazná stanoviska Městského úřadu Holešov č. j. HOL-11614/2022/ŽP/KTI ze dne 08.06.2022 (souhlasy se zásahem do významných krajinných prvků a do krajinného rázu v jeho správním obvodu obsažené na jedné listině)
  • sdělení Magistrátu města Zlína zn. MMZL 082747/2022 ze dne 24.06.2022 (nebude vydávat závazné stanovisko z hlediska krajinného rázu ve svém správním obvodu).
Jelikož jde o zcela nové podklady pro účastníky řízení, ministerstvo dává účastníkům řízení možnost se s nimi seznámit ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a vyjádřit se k nim, resp. brojit proti jejich obsahu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti (při doručování veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení, až tento den je rozhodný pro běh určené lhůty). Seznámení, vyjádření a procesní úkony vycházející ze znalosti těchto podkladů lze činit ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako by tomu bylo v prvoinstančním řízení.
Závěrem ministerstvo konstatuje, že toto vyrozumění nepředstavuje konečné seznámení se všemi podklady pro vydání rozhodnutí (dva přezkumy podle § 149 odst. 7 správního řádu stále probíhají). Účelem tohoto vyrozumění je pouze a jen vyrozumět účastníky řízení o výsledcích postupu podle § 2 odst. 7 liniového zákona.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků