Diskové pole HP

Diskové pole HP
Oznámení o výběrovém řízení č. 12807-17110/2018 (2. kolo) a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi Diskové pole HP Storage Works Modular
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne dne 26.11.2018 od 08:00h výběrové řízení na prodej movitého majetku, který se stal pro Českou republiku trvale nepotřebným: Diskové pole HP Storage Works Modular

HP StorageWorks MSA60, RAID Controler, Duál Port Gigabit Adaptér, RAM 8 GB, HDD 4x72,8 GB.
Rok výroby 2009, rok uvedení do provozu 2010. Zařízení je k dispozici bez SW vybavení, datových nosičů a kabeláže.

Minimální kupní cena

Minimální kupní cena činí 3 287,- Kč (slovy: třitisícedvěstěosmdesátsedm korun českých).
Dopravu si zájemce hradí samostatně.

Účastníci výběrového řízení

a) ŘSD ČR nabízí předmětný nepotřebný movitý majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.
b) Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění podmínek bez výhrad.
c) Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

Uzávěrka podání nabídek je dne 7.12.2018 do 16:00h.

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

Nabídka musí být učiněna pouze písemně v zalepené obálce a nadepsané nápisem „Výběrové řízení č. 12808-17110/2018 - prodej movitého majetku Diskové pole HP Storage Works Modular - GŘ - NEOTVÍRAT

na adresu:
ŘSD ČR - GŘ - Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Kačerov, podatelna GŘ, č. dveří 120.

Nabídku nelze doručit do datové schránky. Na nabídky doručené do datové schránky nebude brán zřetel.

V nabídce musí být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání.
Uchazeči dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, e-mail).
b) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v tomto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.

Další informace o nabízeném movitém majetku a dalších dokumentech potřebných pro podání nabídky lze bezplatně poskytnout osobám, které projeví zájem na kontaktní adrese:

Jana Dudlová
tel.: 241 084 129, mob.: 725 089 708
www.rsd.cz , jana.dudlova@rsd.cz