Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace

Postup při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 z. č. 106/1999 Sb.)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
 

Fyzická osoba uvede v žádosti: 

 •  jméno, 
 •  příjmení, 
 •  datum narození, 
 •  adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. 
 

Právnická osoba uvede: 

 •  název, 
 •  identifikační číslo, 
 •  adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
(Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)


 
Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz.
Neobsahuje-li žádost výše uvedené identifikační náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
 
Po obdržení žádosti postupuje Ministerstvo dopravy dle § 14 odst. 5 písm. a) – d)  z. č. 106/1999 Sb., tedy následovně:
 • brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve Ministerstvo dopravy žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Ministerstvo dopravy žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Ministerstvo dopravy žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo dopravy o odmítnutí žádosti, 
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,  Ministerstvo dopravy žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li podle § 15 z. č. 106/1999 Sb. (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Chcete-li podat žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete využít následujících způsobů podání:

1) Písemně (poštou) na adresu: 
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9
110 15 Praha 1 

2) Faxem na číslo: 225 131 184

3) Telefonicky: 225 131 111 
 
4) E-mailem: na adresu elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz 

 
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků