Autonomní mobilita

Autonomní mobilita
Autonomní mobilita je megatrendem v oblasti dopravy s potenciálem zvýšit bezpečnost, uživatelský komfort, zlepšit dostupnost služeb nebo také efektivně využívat čas strávený za volantem automobilu či jiného dopravního prostředku. Ministerstvo dopravy je hlavním gestorem celé oblasti, odpovědným odborem je Odbor kosmických aktivit a nových technologií.

Základními strategickými dokumenty pro rozvoj autonomní mobility v Česku jsou materiály Vize rozvoje autonomní mobility, schválený vládou ČR v roce 2017, a Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030. Vize rozvoje autonomní mobility definuje základní pojmy v oblasti autonomní mobility a v obecné rovině informuje o přínosech a úskalích zavádění autonomní dopravy. Zároveň již nastiňuje konkrétní témata, která je nezbytné řešit. Zabývá se tak problematikou rozvoje a zavádění nové techniky a technologií, úpravou stávající dopravní i komunikační infrastruktury či vznáší základní požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu autonomních vozidel. Vize rozvoje autonomní mobility v sobě taktéž obsahuje prioritní kroky pro další úspěšný rozvoj autonomní mobility v delším časovém horizontu. Na Vizi rozvoje autonomní mobility navazuje Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030, jehož cílem je realizace konkrétních 13 opatření přispívajících k rozvoji autonomní mobility v ČR a podpora technologického, legislativního i společensky odpovědného pokroku v celé oblasti. Materiál definuje opatření v oblasti technologií, legislativy, vzdělávání a osvěty a výzkumu a inovací. Soubor opatření představuje aktuální reakci na potřeby, které autonomní mobilita klade z hlediska dopravního prostředí, podpory výzkumu a vývoje a společenských dopadů. Kromě samotných opatření definuje materiál také související oblasti, které jsou pro autonomní mobilitu podstatné, jako je rozvoj digitální infrastruktury či umělé inteligence.

Dalším důležitým dokumentem je Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v české republice (2017), které na základě společného zájmu posilovat konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu a podporovat jeho postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky uzavřelo  Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a vládou České republiky. Z něj vychází Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, jakožto výčet opatření, směřujících k posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu a podpoře jeho postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky. Soubor opatření je rozdělen do čtyř kategorií: jedenáct se týká elektromobility, šest autonomní mobility, tři digitalizace a pět „karet opatření“ je průřezových,  přispívajících k naplňování všech strategických cílů prostřednictvím výzkumu, vzdělávání či osvěty. Opatření týkající se autonomního řízení řeší primárně Ministerstvo dopravy, které vede i související pracovní skupinu složenou ze zástupců státní správy, akademického a soukromého sektoru. Konkrétně se opatření týkají vytvoření podmínek a prostředí pro testování částečně či plně autonomních vozidel v reálném provozu, zřízení národního finančního zdroje na podporu rozvoje autonomní mobility, dále realizace nových funkcí Jednotného systému dopravních informací a Národního dopravního informačního centra nezbytných pro provoz částečně i plně autonomních vozidel, podpory procesů mezinárodní standardizace pro automatizované řízení vozidel a také tématem nezbytných právních aspektů zavádění vozidel vybavených autonomními systémy do provozu.

Prostřednictvím Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byla výzkumným konsorciem vypracována komplexní analýza stávajícího právního rámce České republiky a Evropské unie a identifikace oblastí právní regulace, které mají či v budoucnu mohou mít vliv na všechny aspekty provozu automatizovaných vozidel v České republice (tj. schvalování automatizovaných vozidel do provozu, registrace, provoz na pozemních komunikacích, odpovědnost za škodu způsobenou provozem automatizovaného vozidla, výkon veřejné moci, zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů atp.). Na základě této analýzy byl řešiteli proveden variantní návrh nastavení právního rámce včetně odůvodnění jednotlivých navrhovaných variant tak, aby bylo možné automatizovaná vozidla se stupněm automatizace SAE 3 a vyšší provozovat v běžném provozu právně konformním způsobem. Dokument je ke stažení na odkazu umístěném na konci stránky ("Analýza právních předpisů týkajících se autonomní mobility").

Autonomne.cz
S cílem zvýšit informovanost o tomto tématu proto Ministerstvo dopravy a jím zřizované Centrum dopravního výzkumu připravili speciální portál Autonomne.cz. Na něm najdete aktuality, odborné články a další zajímavosti o autonomní mobilitě a jejím rozvoji v ČR.
Návštěvníci webu si mohou přečíst články zabývající se jak samotnými technologiemi automatizovaného a autonomního řízení, technického vybavení vozidel či související digitální infrastrukturou, tak i články týkající se aktivit Česka v této oblasti, tedy výzkumných programů, legislativních otázek nebo společenských či etických témat. Kromě odborných článků portál nabízí také kratší aktuality a novinky z oblasti autonomní mobility a pozvánky na zajímavé akce pro širokou veřejnost.

Pro odpovědi na nejčastější dotazy týkající se autonomních vozidel je zřízena samostatná sekce, v rámci které jsou vysvětleny základní principy fungování autonomních vozidel, způsoby jejich testování nebo jsou objasňovány terminologické nejasnosti. Cílem portálu je rovněž ukázat příklady českých, mezinárodních či zahraničních projektů, v rámci kterých byly nasazeny technologie automatizovaného a autonomního řízení do provozu.

Below, you can also download extended summary of Ethical recommendations for operations of connected and automnomous vehicles in english which was done by Ethics Commission for the assessment of issues related to the operation of automated and autonomous vehicles in the Czech Republic. The present document draws on the ethical reflection of CAV in European and non-European countries, but situates its recommendations on the context of the Czech environment. The recommendations, therefore, respect foreign knowledge and observations, but are not a mere adaptation of them. They are their own, partly original contribution to the international discourse. 


Stáhněte si: