Doprava 2020+

Doprava 2020+
Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády č. 203 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

Program je zaměřen na oblasti vymezené Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020 („NP VaVaI“). Ta představuje základní strategický dokument určující politiku VaVaI, jehož cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj celého systému VaVaI v ČR stanovením konkrétních strategických cílů a opatření pro jejich realizaci. Zaměřuje se na klíčové oblasti, do kterých řadí veřejný sektor VaVaI, spolupráci soukromého a veřejného sektoru VaVaI či inovace v podnicích a výzvy pro zaměření VaVaI. V rámci NP VaVaI bylo stanoveno šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací. Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Tuto oblast dále rozpracovává a konkretizuje materiál Koncepce výzkumu, vývoje a inovaci v rezortu dopravy do roku 2030, jakožto strategický dokument Ministerstva dopravy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a identifikaci priorit a hlavních strategických směrů rozvoje dopravního VaVaI v ČR a vymezení rámce pro efektivní využívání státní podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Cíle Koncepce dopravního VaVaI tak primárně vycházejí z potřeb dopravní resortu a stanovených priorit pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, přičemž budou naplňovány po celou dobu platnosti koncepce, tj. do roku 2030, a to především prostřednictvím národních programů podpory VaVaI, jakým je například právě program DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Program chápe dopravu v jejím širším slova smyslu jako souhrn jejích čtyř prvků, tzn. 1. dopravní infrastrukturu, 2. dopravní prostředky, 3. uživatele dopravy a 4. vlastní řízení dopravního provozu nebo přepravního procesu (produkt dopravy).

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky, doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program byl zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, vyhlašování veřejných soutěží od té doby pokračuje každoročně až do roku 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny čtyři veřejné soutěže. Maximální délka řešení projektů je 48 měsíců, maximální podpora na jeden projekt je stanovena na 50 milionů Kč. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.
Přesné znění programu a další podrobnosti naleznete na stránkách Technologické agentury ČR
 
První veřejná soutěž
Do prvního kola veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené 12. června 2019, bylo podáno 141 návrhů projektů. Z nich 126 návrhů postoupilo do hodnocení a u 48 návrhů bylo rozhodnuto o udělení podpory. Až na jednu výjimku proběhlo následné uzavření smluv se všemi subjekty, podpořených aktivních projektů je 47.
 
Druhá veřejná soutěž
Druhá veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ potvrdila rostoucí zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2020+. Do druhé veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ vyhlášené 8. dubna 2020 bylo podáno 227 návrhů projektů, což představuje 60% nárůst. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 216 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 32 návrhů projektů.
 
Třetí veřejná soutěž
V pořadí již třetí veřejná soutěž byla vyhlášena Technologickou agenturou ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR dne 14. dubna 2021. Největší změnou oproti druhé výzvě bylo stanovení prioritního tématu výzkumu a vývoje v oblasti digitalizace dopravy. Celkem bylo podáno 199 návrhů projektů, přičemž podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení, které v současné době probíhá, postupuje 191 návrhů projektů.

Čtvrtá veřejná soutěž 
Také čtvrtá veřejná soutěž se těšila velkému zájmu ze strany českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů. Do 6. dubna vyhlášené čtvrté veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, bylo podáno 198 návrhů projektů. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 36 návrhů projektů v celkové výši podpory 509 676 547 Kč. Alokace pro soutěž byla oproti dřívějším předpokladům navýšena o dodatečných 15 mil. Kč a mohlo tak být podpořeno více projektů doporučených odbornými hodnotiteli. Úspěšné projekty zahájily realizaci v roce 2023, čerpat podporu na jeden projekt lze obecně až do výše 50 milionů Kč.  

Průběžné hodnocení
V roce 2022 proběhlo průběžné hodnocení. Potřeba vypracování průběžného hodnocení vychází z dokumentu „Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací“. Program byl hodnocen s využitím dat z prvních dvou veřejných soutěží realizovaných v letech 2019 a 2020. Nad rámec struktury průběžného hodnocení doporučené v Základních principech Ministerstvo dopravy dále zařadilo zvláštní část, která se zaměřuje na kritéria naplnění programu a potřebu provést hodnocení s ohledem na přípravu navazujícího programu na podporu aplikovaného výzkumu v dopravě. Hodnocení je dispozici ke stažení (viz konec stránky).
 
Věcně příslušným odborem, zajišťujícím agendu výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu dopravy, je Odbor ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Případné dotazy či náměty, týkající se Programu Doprava2020+, směřujte na mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz. 

Stáhněte si: