Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf
1. 11. 2018 8:00:00|Paměťové karty (digitální tachograf)
Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

04. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta dílny (označované též jako karta servisu, která se vydává na základě žádosti, slouží pouze pro potřeby osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů (dále též "karta").

Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).

Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost, nebo byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená; zároveň nesmí v souladu s prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 2016/799 vlastnit paměťovou kartu podniku.

Karta se vydává nejdéle na dobu 1 roku a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí a která je držitelem "Certifikátu" nebo "Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním řádně a pravdivě vyplněné žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (resp. magistrátu), a to dle místa sídla firmy nebo dle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde oprávněná osoba činnost technika vykonává).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Spolu se žádostí je nutno předložit:
  • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • úředně ověřenou plnou moc servisu (servisní dílny) pro žadatele - zplnomocnění servisu pro držitele karty,
  • kopii platného "Certifikátu" nebo "Osvědčení" k ověřování digitálních tachografů vydaného Českým metrologickým institutem.
V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů, tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc.
 
Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem podepsána (vyjma případů, kdy žádost vyřizuje jiná osoba - viz výše).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání paměťové karty dílny" je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k jejímu padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i na záznamovém zařízení, nesmí poskytnout tuto kartu ostatním osobám, ani jim sdělovat PIN.
 
Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.
Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do  10 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 
Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 10 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 
Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn.
 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

Jestliže držitel karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti podle zvláštního právního předpisu, je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal, a zde vyplnit reklamační protokol.

Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností stanovuje § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
  • Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy   
- Digitální tachograf

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.
 

Zpět na výpis článků