Nadměrná přeprava

Nadměrná přeprava
24.09.2020 7:00:00|Pozemní komunikace
Nadměrná přeprava

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava

Dálnici, silnici či místní komunikaci je možné použít k přepravě nadměrných nákladů, či přejezdu nadrozměrných vozidel pouze na základě povolení. Toto povolení vydává příslušný silniční správní úřad. 

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice
(a silnice, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje)
Ministerstvo dopravy
silnice
(pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod jednoho kraje)
krajský úřad
místní komunikace obecní úřad

Povolení se vydává na dobu určitou a úřad stanoví podmínky, za kterých je možné nadměrnou přepravu realizovat.

document.png Co s sebou na úřad?

 • žádost o povolení zvláštního užívání, která musí obsahovat:
  • účel, rozsah, dobu a případně opakování přepravy
  • návrh průběhu a časového rozvrhu trasy přepravy
  • přesné informace o vozidlech
  • nákres obrysu vozidla nebo soupravy s nákladem
  • (podrobnosti uvádí § 40 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby),
 • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (fyzické osoby podnikající).
 K žádosti je vhodné přiložit také Osvědčení o registraci vozidla – část II. (Technický průkaz)

K vydání povolení je potřeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě dálnice Ministerstva vnitra).

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky, resp. Ministerstva vnitra vyžádá.

V případě neúspěšné žádosti o povolení je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

krizek.png Výši poplatků stanovní zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (odvíjí se podle druhu povolení).

krizek.pngPokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

 

Užití pozemní komunikace k přepravě nadměrné přepravy bez povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 500 000 Kč.
Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nadměrnou přepravou může silniční správní úřad udělené povolení odejmout. Další povolení lze v takovém případě získat nejdříve 3 roky od odnětí.

paragraf-final.jpg
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz


 

Zpět na výpis článků