Pevná překážka

Pevná překážka
24.09.2020 8:00:00|Pozemní komunikace
Pevná překážka

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Umístění pevné překážky na komunikaci je možné pouze na základě povolení. Toto povolení uděluje silniční správní úřad,
Toto povolení uděluje příslušný silniční správní úřad, který danou komunikaci spravuje.

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

Silniční správní úřad vydá povolení pouze tehdy, pokud není překážkou ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. Žadatel musí také zajistit všechna potřebná opatření. 

paragraf-final.jpgCo je a není pevná překážka?
 Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení.
Zábradlí, zrcadla či hlásky však pevnou překážkou jsou.


document.png Co s sebou na úřad?

  • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci (volná forma)
  • situační výkres s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky
 
K vydání povolení je potřeba stanovisko vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě dálnice, souhlas Ministerstva vnitra).
Pokud žadatel stanovisko, resp. souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, úřad si ho od vlastníka (správce) komunikace a policie (Ministerstva vnitra) vyžádá. 


krizek.png Vyřízení žádosti je bez poplatků


krizek.pngPokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Umístění pevné překážky na pozemní komunikaci bez povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 300 000 Kč.
Pevnou překážku, která byla umístěna bez povolení, je její vlastník povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Pokud tak neučiní, odstraní ji vlastník (popř. správce) komunikace na náklady vlastníka překážky. 
Pokud tvoří pevnou překážku, na kterou nebylo vydáno povolení, sloup nadzemního telekomunikačního nebo energetického vedení, může být k jeho umístění vydáno povolení dodatečně. Jinak sloup odstraní vlastník vedení ve lhůtě stanovené dohodou s vlastníkem (správcem) dotčené komunikace; nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtě odstranění, rozhodne soud.
Pokud tvoří pevnou překážku na pozemní komunikaci strom, je vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace oprávněn na návrh Policie ČR nebo po projednání s ní strom pokácet při dodržení předpisů o ochraně přírody.

paragraf-final.jpg
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz 

Zpět na výpis článků