Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče
09.09.2020 11:19:49|Profesní způsobilost řidiče
Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče, nebo řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, který:
 • absolvoval vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a vykonal úpěšně zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti,
 • již byl uznán profesně způsobilým a účastnil se pravidelného školení profesní způsobilosti, případně kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti (v případě ukončení platnosti průkazu)
 • byl uznán profesně způsobilým a přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení profesní způsobilosti avšak 
  • podrobil se výuce v rámci kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. 
 • nebyl dosud profesně způsobilý, podrobil se výuce v rámci  kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti v rozsahu 35 hodin a bylo mu  
  • řidičské oprávnění skupiny vozidel C1, C1+E, C a C+E uděleno před 10. zářím 2009
  • řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E uděleno před 10. zářím 2008
Pravidelného školení profesní způsobilosti řidičů je povinen se účastnit profesně způsobilý řidič motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, který vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, a který je občanem členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu, nebo je občanem jiného než členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Zkoušku profesní způsobilosti provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny provozovatele školicího střediska prostřednictvím zkušebního komisaře.

Výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti může provádět fyzická nebo právnická osoba, které je rozhodnutím udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla.

Kam se obrátit?

Průkaz si můžete vyřídit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.


document.png Co s sebou na úřad?

 • vyplněnou žádost,
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • potvrzení o vykonání zkoušky profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů v plném rozsahu, nebo kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. 
 Žadatel, kterému má být profesní způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí spolu s žádostí podat i žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů.

Úspěšné vykonání zkoušky profesní způsobilosti žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o profesní způsobilosti řidiče. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je tento řidič profesně způsobilý. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičem podané žádosti nevyhoví, vydá ve věci písemné vyhotovení rozhodnutí.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

krizek.png Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 200 Kč.

Průběh školení, výuky, výcviku a zkoušky

Vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se provádí formou výuky a výcviku v akreditovaném školicím středisku.

Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí v oblasti:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • poskytování služeb a logistiky,
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.


krizek.pngVýuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D,  D+E. Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek, za snížené viditelnosti, procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách. 
  
krizek.pngVýcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.
  
krizek.pngZkouška profesní způsobilosti se provádí písemným testem za pomocí výpočetní techniky a ověřuje znalosti ve výše uvedených oblastech výuky. Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky. Každá skupina  se skládá z 10 otázek. 

 
Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše 3x.
Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky.
Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při poslední opakované zkoušce, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu.
Zkoušku, případné opakované zkoušky musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.

 Změna údajů
Jestliže dojde ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku.

Ztráta, odcizení, poškození průkazu

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo řidičského průkazu s vyznačením profesní způsobilosti je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který bez zbytečného odkladu vydá potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti. Platnost potvrzení je 30 dnů od jeho vydání.
 
Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.

 

Řízení vozidla skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E (na něž se vztahuje podmínka profesní způsobilosti řidiče), aniž by řidič byl profesně způsobilý, podléhá pokutě 5 000 - 10 000 Kč, zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a udělení 3 trestných bodů.


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.czZpět na výpis článků