Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče
1. 11. 2018 8:00:00|Profesní způsobilost řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

03. Pojmenování (název) životní situace

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

04. Základní informace k životní situaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti  vydá  obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, který absolvoval vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti a vykonal úspěšně zkoušku profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti.
 
Průkaz profesní způsobilosti nebo řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti po ukončení jeho platnosti vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, jenž již byl uznán profesně způsobilým a účastnil se pravidelného školení profesní způsobilosti, případně kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti.
 
Průkaz profesní způsobilosti nebo řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, jenž již byl uznán profesně způsobilým a přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval předepsaným způsobem pravidelné školení profesní způsobilosti, nebo dosud nebyl profesně způsobilý, avšak řidičské oprávnění skupiny vozidel C1, C1+E, C a C+E mu bylo uděleno před 10 zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E, před 10. zářím 2008, a zúčastnil se kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti.
   
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:
 • je občanem členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu,
 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace
  a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D a D+E.

Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče:
 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou
  a údržbou,  
 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zákona č. 247/2000 Sb.
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby, nebo
 • zemědělských a lesnických traktorů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči, kteří se zúčastnili vstupního školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a úspěšně vykonali zkoušku profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti, zúčastnili se pravidelného školení profesní způsobilosti řidičů, případně kurzu pravidelného školení profesní způsobilosti řidičů.   
 • Zkoušku profesní způsobilosti provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.
 • Výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále též "provozovatel školicího střediska").

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se provádí formou výuky a výcviku v akreditovaném školicím středisku Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí v oblasti:
 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • poskytování služeb a logistiky,
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění , zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D,  D+E. Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek, za snížené viditelnosti, procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách. 
 
Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.
 
Zkouška profesní způsobilosti se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve výše uvedených oblastech výuky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je tento řidič profesně způsobilý. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičem podané žádosti nevyhoví, vydá ve věci písemné vyhotovení rozhodnutí.
 
Žadatel musí k písemné žádosti dále doložit, že:
 • je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
 • zaplatil správní poplatek,
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
  • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a předepsaným způsobem,
  • má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu,
  • vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky, nebo
  • na území České republiky podniká.  
Žadatel, kterému má být profesní způsobilost řidiče zaznamenána do řidičského průkazu, musí spolu s žádostí podat i žádost o vydání řidičského oprávnění z důvodu změny údajů v něm uvedených. 
Úspěšné vykonání zkoušky profesní způsobilosti žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost. 

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo řidičského průkazu ze záznamem profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče předložte:
 • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • potvrzení o vykonání zkoušky profesní způsobilosti v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů v plném rozsahu,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • "Potvrzení o vykonání zkoušky" s vyznačením jejího výsledku obdrží řidič od obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku profesní způsobilosti.
 • "Potvrzení o pravidelném školení" vydá akreditované školicí středisko, u kterého řidič absolvoval pravidelné školení řidičů.
 • "Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče" obdrží řidič na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo vydání řidičského průkazu s vyznačením profesní způsobilosti řidiče činí 200 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti bude po podání písemné žádosti a předložení všech potřebných dokladů vydán úřadem obce s rozšířenou působností v zákonem stanovené lhůtě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jestliže dojde ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku.
 
Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo řidičského průkazu s vyznačením profesní způsobilosti je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který bez zbytečného odkladu vydá potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti. Platnost potvrzení je 30 dnů od jeho vydání.
 
Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky.
 
Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty předchozí, je povinen se zúčastnit nového vstupního školení v plném rozsahu.
 
Zkoušku, případné opakované zkoušky musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Řidič, který řídí motorové vozidlo skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E , na nějž se vztahuje podmínka profesní způsobilosti řidiče, se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích není v rozporu s § 3 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. k jeho řízení profesně způsobilý, za což se mu uloží pokuta podle § 125c odst. 5 citovaného zákona od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti podle § 125c odst. 6 citovaného zákona od šesti měsíců do jednoho roku.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor agend řidičů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení. 

Zpět na výpis článků