Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.
12. 6. 2019 13:34:59|Řidičské průkazy, bodové hodnocení

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.

03. Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU) za český řidičský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci

Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem (nečlenský stát EU), který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců je povinen požádat o jeho výměnu za český řidičský průkaz, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, pokud jde o občana České republiky, nebo ode dne,  kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, a  to na základě žádosti o vydání řidičského průkazu.
 
Řidičský průkaz vydaný cizím státem může být uznán k výměně za český řidičský průkaz, pouze za předpokladu, že svým provedením bude odpovídat požadavkům (vzoru řidičského průkazu) stanovených Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvou o silničním provozu (Ženeva 1949).  – viz Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvami.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem. Žádost o řidičský průkaz je nutné podat osobně.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan České republiky, pokud se vrací do České republiky a má zde trvalý pobyt a zároveň v držení řidičský průkaz vydaný cizím státem, má povinnost si požádat o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne vrácení se do České republiky.
 
Cizinec (občan nečlenského státu EU), který má na území České republiky trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok a zároveň v držení řidičský průkaz vydaný cizím státem, má povinnost si požádat o jeho  výměnu za český řidičský průkaz, a to do 3 měsíců ode dne  povolení trvalého pobytu, nebo přechodného pobytu na území České republiky na dobu delší než 1 rok.
 
Dostavením se na obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o výměnu platného řidičského průkazu vydaného cizím státem za český řidičský průkaz (podání žádosti o vydání řidičského průkazu).

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

O výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem za český řidičský průkaz je možné požádat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky (přehled obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – mapa ORP.)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:
  • platný doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz vydaný cizím státem,
  • „Čestné prohlášení“ (volnou formou), že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení,
  • povolení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 1 rok na území České republiky.  
Při podání žádosti je dále na místě zajišťována fotografie žadatele, a to buď prostřednictvím agendových systémů Ministerstva vnitra (pokud je zde fotografie již k dispozici). V případě, že fotografie žadatele není dostupná z těchto systémů, bude žadatel ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro potřeby daného řízení vyfocen na místě, při podání žádosti výměnu řidičského průkazu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem.  Obsahem žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Tento úkon není zpoplatněn.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český řidičský průkaz bude vystaven do 20 dnů ode dne podání žádosti, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání řidičského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost o vydání řidičského průkazu podána.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Není možné využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • Ministerstvo dopravy

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy
Řidičské průkazy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

12.06.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

12.06.2019

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situaceZpět na výpis článků