Aktuality a odborná stanoviska

Aktuality a odborná stanoviska
15.09.2023 12:20:57Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR


1) Metodické doporučení - specifikace požadavků na speciálně vybavená vozidla a kontejnery podle oddílu 7.3.3, zvláštní ustanovení VC3, pro přepravu zahřátých kapalných a tuhých látek UN 3257 a UN 3258 ADR

Příloha:
Metodické doporučení pro přepravu zahřátých látek ve volně loženém stavu podle VC3


2) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala možnost rozšíření původního stanoviska ze dne 10.4.2008 pod č.j.: 28/2008-110-SDNA/13 o přepravu prázdných nevyčištěných obalů se zbytky látek ohrožujících životní prostředí a prázdných nevyčištěných vozidel/kontejnerů/kontejnerů pro volně ložené látky se zbytky látek ohrožujících životní prostředí. Aktualizované odborné stanovisko ve vztahu k průjezdu oblastí vymezených dopravní značkou B19 je ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Příloha:
Závěr z jednání expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19


3) Přeprava dezinfekčních prostředků a surovin pro výrobu dezinfekčních prostředků dle dohody ADR

Příloha:
Přeprava dezinfekčních prostředků


4) Metodické doporučení - norma pro přepravu UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N, 6.2, II - viz příloha
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291

Přílohy:
Norma pro přepravu UN 3291
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291


5) Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR. Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech uvádíme stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM

Příloha:
Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic


6) Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" (viz příloha) do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem. Tento souhlas byl uveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24.10.2007

Příloha:
Souhlas k používání zápisu

 

Zpět na výpis článků