Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidla
13. 3. 2012 0:00:00|Výroba a přestavba vozidla
Přestavba silničního vozidla

03. Pojmenování (název) životní situace

Přestavba silničního vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:
 
změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
 
změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
 
změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
 
změna kategorie vozidla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, resp. vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.
Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.
Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
 
O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.
V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti (včetně všech požadovaných náležitostí) u příslušného úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Příslušný ke schválení přestavby silničního vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje Ministerstvo dopravy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem příslušného úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o schválení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat:
 
obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 
druh a kategorii silničního vozidla,
 
účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
Žádost musí být doložena těmito doklady:
 
podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
 
návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
 
technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 
technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvo dopravy.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
 
příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor silničních vozidel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.06.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.06.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.Zpět na výpis článků