Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Mění se počet bodů?

Nemění. Počet bodů zůstává pořád stejný, tedy 12. Nově jsou 3 sazby bodů podle závažnosti přestupku:
  • 6 bodů
  • 4 body
  • 2 body
Novela je tedy hlavně zaměřena na zvlášť závažné přestupky, páchané nezodpovědnými a agresivními řidiči, které můžeme označit jako piráty silnic.

Budou mít „piráti silnic“ a řidiči pod vlivem alkoholu a drog konečně nějaký větší postih?

Od roku 2017 se nedaří snižovat počet usmrcených lidí důsledkem dopravních nehod. Proto jsme připravili novelu, která závažné přestupky trestá systémem 2x a dost, protože řidič za porušení dostane 6 bodů. Typickým závažným přestupkem je řízení pod vlivem drog, alkoholu nebo překročení rychlosti o více než 50 km/h. Zvyšujeme také dobu, po kterou je řidiči odebrán řidičský průkaz. Nově to může být až na tři roky.


Proč je to ve správním řízení dražší než na místě? 

Důvody, proč je pokuta na místě nižší než ve správním řízení na úřadě, jsou v zásadě 3:
  • Pokuta, kterou řidič dostane na místě, má mnohem výchovnější efekt, protože dochází k potrestání hned po spáchaném přestupku. Proto je systém nastaven tak, aby byl řidič motivován k tomu zaplatit pokutu na místě.
  • Tím, že dojde k vyřízení přestupku pokutou na místě, se nezatěžují úřady další administrativou
  • V jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Tím rozšiřujeme jednotlivá pásma tak, aby bylo v případě potřeby vzhledem k okolnostem spáchání přestupku možno uložit tvrdší pokutu než dnes.


Proč dochází k tak výraznému zvýšení postihů ve správním řízení?

V žádném případě nedochází k výraznému zvýšení postihů naopak spíše k mírnému. Zatímco spodní hranice pokuty ve správním řízení zůstala zpravidla zachována nebo je podobná, navýšili jsme horní hranici, aby bylo možné vzhledem k okolnostem uložit vyšší pokutu (např. u pirátů silnic).
 

Proč není při vyřešení na místě dána fixní pokuta, ale je zachováno rozpětí? 

V našem návrhu jsou pokuty na místě fixně dané, a to skoro pro všechny přestupky – 1 500, 2 500 a 5 000 korun. Jedinou výjimkou jsou přestupky drobné, bagatelní, jako je například neoprávněné stání a zastavení či mírné překročení rychlosti. U těchto přestupků navrhujeme sazbu do 1 500 Kč právě proto, aby policista na místě mohl případný přestupek vyřešit domluvou.
 

Jak může být kdokoliv sankcionován 2x za 1 přestupek tj peníze a body?

Body nejsou pro řidiče správním trestem. Pokud se opakovaně řidič dopouští protiprávního jednání, nerespektuje pravidla silničního provozu, ohrožuje tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a bude v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů vyřazen z tohoto provozu. Namísto opakovaných pokut je tak řidič vystaven hrozbě ztráty řidičského oprávnění.
 

Neuvažujete o doživotním zákazu řízení za opakovanou jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog?

Jízda pod vlivem alkoholu či drog bude nově sankcionována pokutou v rozmezí 7 – 25 000 Kč a zákazem řízení motorových vozidel v rozmezí 6 – 18 měsíců. Navíc řidiči (v případě nad 0,3 promile u alkoholu) bude zaevidováno 6 bodů. V případě, že se řidič bude opakovaně dopouštět tohoto protiprávního jednání, bude mu vždy uložen zákaz činnosti. Pokud navíc bude i přes zákaz činnosti řídit, dopouští se trestného činu, za nějž mu může být uložen i nepodmíněný trest odnětí svobody.  


Přichází ekonomická krize a v návrhu bodového systému jsou vyšší pokuty. Nebudou pokuty pro lidi likvidační?

Pokuty zvyšujeme pro řidiče, kteří opakovaně páchají závažné přestupky. Spoustu méně závažných přestupků bude pokutováno nižší sazbou a to do 1 500 Kč. Dnes je pokuta za 2 000 Kč. Pokuty nemohou být likvidační pro lidi, kteří by byli výši pokuty ohroženi majetkově a existenčně. V odůvodněných případech totiž lze snížit pokutu až na 1/5 dolní hranice sazby.

Návrh počítá s bezpečnou vzdáleností. Jak budete bezpečnou vzdálenost definovat?

Malý odstup vozidel je častou příčinou dopravních nehod. Bezpečnou vzdálenost lze definovat 2 sekundovým rozestupem mezi jednotlivými vozidly a také tím, že řidič vozidla stačí včas a bezpečně zabrzdit, pokud vozidlo před ním náhle zastaví. 30% řidičů nedodržuje 2 s vzdálenost mezi vozidly. V našem návrhu je bezpečná vzdálenost pro nákladní vozidla a autobusy 50 metrů před jedoucím vozidelm při rychlosti vyšší než 50 km/h. Pro osobní automobily je při rychlosti vyšší než 80 km/h 30 metrový rozestup.

Dnes lze porušení bezpečné vzdálenosti postihovat pouze v případě, že dojde ke srážce (jinak jej nelze prokázat). ​Navrhujeme proto stanovit konkrétní vzdálenost, při níž vždy dochází k porušení bezpečného odstupu, a to navíc už závažným způsobem. Nemusíte mít ale obavy z toho, že se před vás zařadí jiný vůz, "sebere" vám bezpečný odstup a vy se najednou dopustíte přestupku. Měření bezpečné vzdálenosti bude probíhat především na stanovených úsecích, kde policie bude moci pořídit sérii snímků zachycující celou událost a každou bude vyhodnocovat jednotlivě. Nebude se tedy jednat o automatizovaný systém, který by řidiči pokutu sám hned odeslal. 

Pro začínající řidiče bude platit po dobu 2 let snížená bodová hranice na 6 bodů. Nepovede to k tomu, že si řidič udělá autoškolu a poté dva roky nebude řídit? Vlastně se nehodovost mladých řidičů projeví až po třech letech.

Takový názor nesdílíme. Nevidíme motivaci v tom si ušetřit na autoškolu, udělat si řidičský průkaz a poté průkaz strčit na dva roky do „šuplíku“. Mladí řidiči se výrazným způsobem dle statistik podílí na nehodách se závažnými důsledky. Toto opatření by mělo mladé řidiče odrazovat od nebezpečné jízdy a nechat jim časový úsek na to, aby se takzvaně „vyjezdili“. 

Proč se tvrději netrestá nezaplacení pokuty ve správním řízení? Je řešení obsaženo v novém návrhu?

Novela bodového systému umožňuje zajistit řidičský průkaz i v případě, kdy ho řidič nemá u sebe. Tato změna zvýší efektivitu výběru kaucí, zamezí vyhýbání se přestupkovému řízení a nakonec povede k zaplacení pokuty. 

V Praze dojde k lepší efektivitě vybírání pokut. Z pražského magistrátu se projednání přestupků v prvním stupni převede na městské části a dojde tak k odblokování odložených přestupků.