Boj s korupcí

Boj s korupcí

Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce http://www.korupce.cz.
 
Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která:
Na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2016, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2015 č. 1033. Akční plán boje s korupcí na rok 2016 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.
 
Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 schválila vláda aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů zajistit do 31. března 2016 aktualizaci interních protikorupčních programů ve své, nebo resortní působnosti.

Resortní interní protikorupční program

Ministestvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy - aktualizace březen 2016.

Poradci a poradní orgány

Na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zveřejňuje Ministerstvo dopravy vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Ministerstvo dopravy využívalo za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.
 
Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 1. pololetí 2016 je k dispozici zde.

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří nejsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 1. pololetí 2016 je k dispozici zde.

Starší přehledy jsou k dispozici na konci této stránky v sekci "STÁHNĚTE SI".

Kontakty v případě podezření korupce

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
 
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
 
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.
 
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Odbor auditu, kontroly a dozoru
nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Telefon: 225 131 048

E-mail: stiznosti@mdcr.cz

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.


Stáhněte si: