Protiprávní jednání a boj s korupcí

Protiprávní jednání a boj s korupcí

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“), byli s účinností od 1. července 2015 státním tajemníkem Ministerstva dopravy určeni prošetřovatelé, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v Ministerstvu dopravy, a dále vedoucím Ministerstvu dopravy bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatelem v takovém služebním úřadu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce.

Prošetřovateli byli určeni Mgr. Jan Teleky, Mgr. Michal Svěrák a Mgr. Jakub Kopřiva, přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li přítomen v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený a nejsou-li oba dva přítomni v Ministerstvu dopravy, vykonává činnost prošetřovatele třetí uvedený.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: protipravnijednani@mdcr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla státním tajemníkem Ministerstva dopravy zřízena zvláštní schránka umístěná na úřední desce Ministerstva dopravy, která se nachází napravo od vchodu do budovy Ministerstva dopravy z ulice Klimentská.

Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Ministerstva dopravy. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Ministerstvu dopravy nebo v jiném služebním úřadu a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Ministerstvo dopravy, využijte adresy elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz. Písemná podání pak směřujte na kancelář podatelny umístěnou v budově Ministerstva dopravy.


Základní protikorupční dokumenty

Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz/.
 
Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, která:
Na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2017, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1169. Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.

Dne 3. ledna 2018 vláda ČR svým usnesením č. 11 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2018, který byl předložen ministrem spravedlnosti.

Usnesením vlády ČR ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 schválila vláda aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů do 30. června 2018 zajistit aktualizaci RIPP a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených organizací v souladu s aktualizovaným zněním RRIPP.
 

Resortní interní protikorupční program

Ministestvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy - aktualizace březen 2017, který je závazný pro celé ministerstvo a odpovídá požadavkům Rámcového resortního interního protikorupčního programu.
 

Etický kodex

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento služební předpis lze nalézt zde.

Pro zaměstnance Ministerstva dopravy v pracovněprávních vztazích je závazný Etický kodex zaměstnanců Ministerstva dopravy.

Poradci a poradní orgány

Na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zveřejňuje Ministerstvo dopravy vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Ministerstvo dopravy využívalo za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost.
 
Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 2. pololetí 2017 je k dispozici zde.

Přehled poradců a poradních orgánů, kteří nejsou za svou činnost placeni z veřejných prostředků, za 2. pololetí 2017 je k dispozici zde.

Starší přehledy jsou k dispozici na konci této stránky v sekci "STÁHNĚTE SI".

Kontakty v případě podezření korupce

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
 
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
 
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.
 
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Odbor auditu, kontroly a dozoru
nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Telefon: 225 131 048

E-mail: stiznosti@mdcr.cz

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm. Dále byla také v Bruselu zřízena bezplatná telefonní linka č.  00 800 0105 2004, která slouží všem občanům České republiky pro hlášení anonymních podezření. Výzva na tomto telefonním čísle je namluvena v českém jazyce.


Stáhněte si: