Dokumenty

Zrušit filtry

Metodiky pro provádění digitalizace ploch pro uvažovaný systém stavu pohybových ploch letišť v české republice pro připravovanou agendu ÚCL

Požadavky a kritéria implementace letových postupů

Analýzy mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem – uplatnění na cementovém betonu

Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu. Cílem metodiky jeupřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků...

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod na objektech dopravní infrastruktury -postup při zavádění do praxe

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým...

Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury

Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury. Cílem metodiky popsat geokompozitní drenáže, jejich skladbu a použité materiály, upřesnit...

Hydraulické posouzení propustků

Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA

Metodika návrhu a provádění řízených smršťovacích spár v betonu s ohledem na vznik hlavních smršťovacích trhlin a na jejich omezení

Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

Metodika vychází ze zkoumání prostorových vazeb a vztahů zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) se zaměřením na migraci volně žijících živočichů a antropogenních liniových struktur představovaných dopravní infrastrukturou. Cílem navrženého postupu je nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí s dopravní infrastrukturou, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co...

Celkem dokumentů:979