Boj s korupcí

Boj s korupcí

Základní protikorupční dokumenty

Aktuální informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům v oblasti boje s korupcí lze získat na stránce www.korupce.cz/.
 
Boj proti korupci je uskutečňován na základě Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026, která:
 
  • představuje strategický protikorupční dokument vlády shrnující základní východiska vládní protikorupční politiky,
  • klade důraz na prosazení protikorupčních opatření, k nimž se Česká republika zavázala na mezinárodní úrovni, v programovém prohlášení nebo v plánu legislativních prací,
  • svým obsahem navazuje na analytický dokument s názvem "Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017",
  • byla schválena usnesením vlády ze dne 5. dubna 2023 č. 228. 
Na základě přijaté Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 byl formulován Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024, který byl schválen usnesením vlády ze dne 12. července 2023 č. 508. Akční plán boje boje proti korupci na roky 2023 a 2024 je rozdělen do čtyř prioritních oblastí (1. výkonná a nezávislá veřejná moc, 2. transparentnost a otevřený přístup k informacím, 3. hospodárné nakládání s majetkem státu a 4. rozvoj občanské společnosti), z nichž vyplývají jak legislativní, tak nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji proti korupci.

Usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769 schválila vláda aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů do 30. června 2020 zajistit aktualizaci interních protikorupčních programů ve své nebo rezortní působnosti v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového rezortního interního protikorupčního programu.

Rezortní interní protikorupční program

Ministerstvo dopravy zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (aktualizace červen 2018), který je závazný pro všechny zaměstnance v Ministerstvu dopravy.

Služební a pracovní etika

Jedním ze základních předpokladů zdravého protikorupčního klimatu a úspěšného boje s korupcí ve správních úřadech je důsledné dodržování, prosazování a rozvíjení profesní etiky zaměstnanců v těchto úřadech.

Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je státní zaměstnanec povinen dodržovat pravidla etiky státního zaměstnance vydaná služebním předpisem. Tímto předpisem je pro státní zaměstnance zařazené v Ministerstvu dopravy služební předpis nejvyššího státního tajemníka č. 3/2023 ze dne 3. října 2023 o pravidlech etiky státních zaměstnanců. Uvedený služební předpis můžete nalézt zde.

Zaměstnanci v Ministerstvu dopravy v pracovněprávních vztazích jsou povinni dodržovat pravidla etiky obsažená v Etickém kodexu zaměstnanců Ministerstva dopravy. Tento vnitřní předpis schválený rozhodnutím ministra dopravy ze dne 20. srpna 2012 můžete nalézt zde.

Poradci a poradní orgány

Na základě Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva dopravy zveřejňuje Ministerstvo dopravy vždy do 15. února a do 15. srpna příslušného kalendářního roku přehled poradců (tj. fyzických a právnických osob, včetně advokátů a advokátních kanceláří), poradních orgánů a jejich členů, jejichž služeb využívalo za předchozí pololetí. Ministerstvo dopravy zveřejňuje rovněž úplná platná znění statutů a jednacích řádů těchto poradních orgánů.

Mezi poradce v přehledu nejsou zahrnuty fyzické osoby, které se výlučně podílejí na výkonu správní činnosti na základě zákona. Mezi poradní orgány pak nejsou zařazeny ty kolegiální orgány, které jsou zřízeny zákonem nebo na základě zákona.

Smluvní nebo sjednané výše jednotkových odměn a výše celkových odměn skutečně vyplacených za dané období jsou u fyzických osob v přehledu uvedeny jen tehdy, udělila-li příslušná osoba s jejich zveřejněním souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost je financována z veřejných prostředků, za druhé pololetí roku 2023 můžete nalézt zde.
 
Přehled poradců, poradních orgánů a jejich členů, jejichž činnost není financována z veřejných prostředků, za druhé pololetí roku 2023 můžete nalézt zde.
 
Úplná platná znění statutů a jednacích řádů poradních orgánů můžete nalézt zde.

Předchozí přehledy poradců a poradních orgánů můžete nalézt na konci této stránky v sekci nazvané Stáhněte si.

Kontakty v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
 
U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku a trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku, v případě korupce jde zejména o trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku nebo trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku.
 
V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vhodné se obrátit na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.
 
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Odbor interního auditu a kontroly
nábř. Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

E-mailová adresa:
protikorupci@mdcr.cz

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: Ohlášení podvodu (europa.eu).


Stáhněte si: