Oznamování protiprávního jednání

Oznamování protiprávního jednání
|Ministerstvo
Oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu: protipravnijednani@mdcr.cz.

Písemné oznámení v listinné podobě lze zaslat na poštovní adresu:

Do vlastních rukou
Mgr. Jakub Kopřiva (nebo Mgr. Pavel Nemergut)
Ministerstvo dopravy            
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

nebo je v uzavřené, neprůhledné obálce, označené slovy „Do vlastních rukou Mgr. Jakub Kopřiva (nebo Mgr. Pavel Nemergut)“, osobně doručit na podatelnu Ministerstva dopravy.
 
Oznámení lze učinit rovněž telefonicky na jednom z níže uvedených telefonních čísel, nebo na žádost oznamovatele osobně, a to po předchozí telefonické dohodě.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Osobami příslušnými k posuzování oznámení možného protiprávního jednání byli ministrem dopravy určeni:
a) Mgr. Jakub Kopřiva, vrchní ředitel Sekce legislativní a právní, telefon: 225 131 101, a
b) Mgr. Pavel Nemergut, vedoucí Samostatného oddělení bezpečnostního, telefon: 225 131 230.

Ministerstvo dopravy přijímá oznámení možného protiprávního jednání od osob, které pro Ministerstvo dopravy, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, tedy závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správu svěřenského fondu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, anebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ministerstvo dopravy přijímá oznámení možného protiprávního jednání rovněž od osob, které byly nebo jsou s Ministerstvem dopravy v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznámení možného protiprávního jednání lze učinit taktéž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání naleznete na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.


 
Zpět na výpis článků