Veřejné zakázky

Veřejné zakázky
Ministerstvo dopravy je veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a k zadávání veřejných zakázek využívá aktivní profil zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN), dostupný na níže uvedeném odkazu.

Aktivní profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mdcr
Neaktivní profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD (též URL: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MD)
Neaktivní profil, který sloužil jako elektronické tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000514.profil

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.

 

Prodej/pronájem majetku

Vnitrorezortní nabídky vyžadované zákonem č. 219/2000 Sb. jsou uveřejňovány na webových stránkách jednotlivých rezortních organizací.


 

Položek celkem: 0