Stížnosti

Stížnosti
21.10.2016 15:09:45|Ministerstvo

Vyřizování stížností a petic se na Ministerstvu dopravy řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a směrnicí č. 7/2019, Směrnice o vyřizování stížností, stížnostních podnětů a petic v Ministerstvu dopravy.

Dotčené osoby mají právo obracet se na Ministerstvo dopravy (správní orgány) se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance Ministerstva dopravy (úředních osob) nebo proti postupu Ministerstva dopravy (správního orgánu), není-li poskytnut jiný prostředek ochrany (odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení, podnět k učinění opatření proti nečinnosti). Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno,a podpis osoby, která je činí (u stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem).

Podání s výše uvedenými náležitostmi, jehož řešení je v kompetenci Ministerstva dopravy, můžete zasílat na adresu: posta@mdcr.cz.

Předměty podání, které nejsou v kompetenci Ministerstva dopravy, jsou níže informativně uvedeny spolu s organizací, v jejíž kompetenci je řešení daného podání.

Drážní doprava
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání
zpoždění vlaku, chování zaměstnance ČD (např. průvodčí, pokladní, výpravčí …) a pracovněprávních záležitostí zaměstnanců Českých drah, a.s. České dráhy, a.s. ČD, a.s.
připomínky ke konstrukci jízdních řádů osobních a spěšných vlaků České dráhy, a.s. ČD, a.s. a místně příslušný krajský úřad
podněty a stížnosti týkající se dodržování práv cestujících (kultura cestování, bezpečnost,….) Drážní úřad
podněty a stížnosti týkající se  provozování a údržby železniční dopravní cesty Správa železnic

Pozemní komunikace
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání
dálnice a rychlostní silnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy místně příslušný krajský úřad
silnice II. třídy místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
silnice III. třídy místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace místně příslušný úřad obce pověřené výkonem státní správy
veřejně přístupné účelové komunikace místně příslušný úřad obce pověřené výkonem státní správy
mýtné – reklamace úhrad provozovatel elektronického mýtného systému prostřednictvím kontaktních nebo distribučních míst, webového portálu nebo zákaznického centra
mýtné – pokuty příslušný úřad celní správy

Silniční doprava - osobní doprava
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání (odvolací orgán)
městská hromadná doprava příslušný dopravní podnik (město jako zřizovatel)
regionální autobusová doprava (v rámci kraje) dopravce (místně příslušný krajský úřad)
vnitrostátní autobusová doprava (v rámci ČR) dopravce (Ministerstvo dopravy)
mezinárodní autobusová doprava dopravce (Ministerstvo dopravy)
taxislužba místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (místně příslušný krajský úřad)

Silniční doprava - nákladní doprava
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání
sociální předpisy (např. dodržování bezpečnostních předpisů), přetěžování orgány inspekce práce

Silniční doprava - silniční vozidla
Předmět podání (stížnost, podnět, dotaz) Příjemce podání
STK – stížnost na stanici technické kontroly místně příslušný krajský úřad
STK – stížnost na kontrolního technika Ministerstvo dopravy
SME – stížnost na stanici měření emisí místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
SME – stížnost na mechanika Ministerstvo dopravy
autoškoly místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
zkušební komisaři řidičů Ministerstvo dopravy

 
Zpět na výpis článků
Související články