Střet zájmů

Střet zájmů
26.06.2017 15:55:00|Ministerstvo

 


Ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, jakož i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců, podaná dle § 9 až 11 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je Ministerstvo spravedlnosti.

V gesci Ministerstva spravedlnosti je zřízen Centrální registr oznámení jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení.

V Centrálním registru oznámení jsou evidovány také žádosti o nahlížení na oznámení. Podrobnější informace k podání žádosti naleznete ZDE.


Role Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy má roli tzv. podpůrného orgánu. Jednou ze základních povinností podpůrného orgánu ve vztahu k Centrálnímu registru oznámení je povinnost zapsat do tohoto registru veřejné funkcionáře náležející do oboru působnosti daného podpůrného orgánu.

Povinnosti ministerstva jako podpůrného orgánu vykonává Odbor personální. Kontaktní osobou je paní Hana Hněvsová, hana.hnevsova@mdcr.cz; telefon: 225 131 076.


Práva a povinnosti subjektů - veřejní funkcionáři náležející do působnosti Ministerstva dopravy

Každý veřejný funkcionář má povinnost podat oznámení ve formě tzv. vstupního, průběžného a výstupního oznámení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů.

Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni zahájení výkonu funkce, dále majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce.

Průběžné oznámení veřejný funkcionář podává vždy do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce, a nesplacené finanční závazky ve stavu ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává.

Výstupní oznámení veřejný funkcionář podává do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán do registru zapíše, že došlo k ukončení výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce a dosud neoznámil v průběžném oznámení, a nesplacené finanční závazky; všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) je povinen výše uvedená oznámení činit i tehdy, jestliže nedojde ke skutečnostem, které jsou uvedeny v § 9 až § 11 zákona o střetu zájmů (jde o tzv. negativní oznámení).


Způsob podávání oznámení

Veškerá oznámení podává veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního registru oznámení. Uživatelské jméno a přístupové heslo do Centrálního registru oznámení vydá veřejnému funkcionáři k jeho žádosti podpůrný orgán. Oznámení do registru oznámení může veřejný funkcionář podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Oznámení veřejní funkcionáři podávají ve struktuře a formátu, které Ministerstvo spravedlnosti blíže specifikovalo vyhláškou č. 79/2017 Sb. Pro podávání jednotlivých oznámení existuje v Centrálním registru oznámení jednoduchý webový formulář obsahující základní kontrolní funkci stran správnosti a úplnosti oznamovaných údajů. Veřejní funkcionáři mají rovněž možnost rozpracovaný formulář uložit a po jeho kompletním vyplnění jej přímo prostřednictvím registru odeslat Ministerstvu spravedlnosti.

Zákon o střetu zájmů dále stanoví, že po podání oznámení odešle Ministerstvo spravedlnosti neprodleně veřejnému funkcionáři do jeho datové schránky informaci o uskutečněném a zaevidovaném oznámení (§ 12 odst. 5). Toto ustanovení však nelze vykládat jako povinnost všech veřejných funkcionářů si datovou schránku zřídit a zpřístupnit; informování tak bude vykonáváno pouze ve vztahu k těm veřejným funkcionářům, kteří datovou schránkou disponují.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, další informace lze nalézt ZDE


 
Zpět na výpis článků