Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě
26.06.2023 10:07:27Nákladní doprava
Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolami prováděnými dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) se rozumí činnost dopravních úřadů, Ministerstva dopravy a Policie ČR a jimi pověřených osob (dále jen „kontrolní orgány“), při které jsou při silničních kontrolách a kontrolách v provozovnách dopravců kontrolováni čeští a zahraniční dopravci.
Tyto kontroly jsou zaměřené na dodržování povinností, které dopravcům ukládá zákon o silniční dopravě. Je to zejména povinnost dopravce zajistit, aby řidič dodržoval doby řízení, doby odpočinku a bezpečnostní přestávky, dále povinnost zajistit, aby ve vozidle byly předepsané doklady vztahující se k podnikání dopravce  v silniční dopravě a dále doklady k převáženému nákladu.
 
Kontrolní orgány dále  kontrolují, zda byla dodržena pravidla kabotáže, pravidla vysílání zaměstnanců u zahraničních dopravců a prostřednictvím záznamu z tachografu, zda dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly zajistil dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu a přestávky na jídlo a oddech řidičů stanovených nařízením vlády č. 589/2006 Sb.
 
Specifickou oblastí kontrolní činnosti je pak kontrola přeprav nebezpečných věcí (např. pohonných hmot), při které kontrolní orgány kontrolují, zda dopravci splňují podmínky stanovené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).

Počet kontrol, které musí výše uvedené kontrolní orgány za rok provést, je stanoven vyhláškou č. 522/2006, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, a podle níž musí být zkontrolovány nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. Česká republika tuto povinnost dlouhodobě splňuje.
 
Je-li při výše uvedených kontrolách zjištěno porušení, zasílá kontrolní orgán podnět dopravnímu úřadu, na jehož území bylo porušení zjištěno, nebo Ministerstvu dopravy (v případě mezinárodní autobusové linkové silniční dopravy osob) a zjistí-li tyto úřady, že byl porušen právní předpis, je zahájeno správní řízení.
 

Výsledky kontrol silniční dopravy:


Výsledky za rok 2017

Výsledky za rok 2018

Výsledky za rok 2019

Výsledky za rok 2020

Výsledky za rok 2021

Výsledky za rok 2022


Zpět na výpis článků