Dokumenty

Zrušit filtry

Malá vozidla v mezinárodní dopravě (2,5 – 3,5 tuny)

Přijetím Balíčku mobility I došlo k zásadní úpravě podmínek provozování silniční dopravy vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tun a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž nemá dopravce sídlo, tedy kabotáž (dále jen...

Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly (a malými vozidly v mezinárodní dopravě)

 Obecná podmínka:a) živnostenské oprávnění - udělená koncese k předmětu podnikání silniční motorová doprava - žádost o živnostenské oprávnění se podává na jakémkoliv živnostenském úřadě - více informací na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/  Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit právnické osobě, která nemá...

Ověření Tachografu

Text částečně převzat z internetových stránek Centra služeb pro silniční dopravu - https://www.cspsd.cz/ Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku...

Ověření Tachografu

Text částečně převzat z internetových stránek Centra služeb pro silniční dopravu - https://www.cspsd.cz/ Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je štítek neúplný či nepřístupný. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy se hodnoty uvedené na štítku...

Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014

I. ÚPLNÉ VÝJIMKYPřepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR nespadají do působnosti tohoto nařízení (resp. dohody) a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavená tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.Článek 3...

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Nové povinnosti vedení záznamů

V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Možnost odchylky od čl. 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006

Nařízení (ES) č. 561/2006 předvídá události, které znemožní řidiči dodržet dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, a to např. z důvodu hromadné dopravní nehody, sněhové kalamity atd. Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006 v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho...

Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

Vstupem ČR do EU došlo k zásadní změně v oblasti přístupu na trh v mezinárodní silniční dopravě na území členských států Evropské unie. Od 1. května 2004 je přístup na trh jednotlivých členských států zajištěn prostřednictvím licence Společenství, tzv. Eurolicence. Eurolicence je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních...

Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.Je třeba upozornit na tu skutečnost, že přijetím balíčku mobility došlo k úpravám pravidel kabotáže (konkrétně čl. 8 nařízení (ES) č. 1072...

Celkem dokumentů:1376