Metodika pro vydání potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách

Metodika pro vydání potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách
24.4.2020Média a tiskové zprávy

Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu mimořádného opatření vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví České republiky ze dne 17. května 2020 postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Opatření MZČR“)

Metodika pro vydání potvrzení pro zahraniční pracovníky na stavbách
V příloze níže naleznete "Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky", dále "Potvrzení žádosti o vstup do ČR" a "Metodický postup pro vydání potvrzení pro vstup zahraničních pracovníků".

Umožnění vstupu osobám – občanům Evropské unie:
 • za účelem výkonu ekonomické činnosti 
 • nemají k dispozici lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS-COV-2 s negativním výsledkem
 • jejich vstup je podle Opatření MZČR považován za nezbytný pro realizaci staveb, jejichž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o.,  Správa železnic, s.o., nebo Ředitelství vodních cest ČR o.s.s.  (dále jen „Investor“). „Žadatelem“ o vstup je subjekt, který výše uvedenou osobu za účelem ekonomické činnosti přijímá a má se shora definovanou osobou sjednaný pracovní nebo jiný vztah nutný pro realizaci stavby vymezené v § 1 odst. 2 nebo 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
  za účelem výkonu ekonomické činnosti

„Žadatelem“ o vstup je subjekt, který výše uvedenou osobu za účelem ekonomické činnosti přijímá a má
se shora definovanou osobou sjednaný pracovní nebo jiný vztah nutný pro realizaci stavby
vymezené v § 1 odst. 2 nebo 3 zákona č. 416/ 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů.
 1. Žadatel o umožnění vstupu podá Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky ve smyslu Opatření MZČR (dále jen „Žádost“) dle vzoru, který je přílohou č. I této metodiky. K Žádosti připojí jmenný seznam občanů EU považovaných za nezbytné Žadatelem pro výkon v žádosti specifikované ekonomické činnosti na území ČR, který je nedílnou součástí Žádosti, vč. návrhu potvrzení ve smyslu Opatření MZČR (dále jen „Potvrzení“) dle vzoru uvedeného v příloze č. II této metodiky s vyplněnými identifikačními údaji těchto občanů EU.
 2. Vyplněnou Žádost postoupí Žadatel k vyjádření souhlasu či nesouhlasu příslušnému Správci stavby, nestanoví-li příslušný Investor jiný postup.
 3. Správce stavby ji spolu se svým vyjádřením (souhlas/nesouhlas) předloží k vyjádření statutárnímu orgánu příslušného Investora, nestanoví-li příslušný Investor jiný postup. Odpovědné osoby Investora budou postupovat tak, aby se k Žádosti vyjádřily bezodkladně (standardně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Žádost obdržely). 
 4. Žádost, s vyjádřením Investora a Správce stavby podle bodu 3, postoupí Investor ke schválení ministru dopravy (příp. pověřené osobě) a informuje o tom bezodkladně Žadatele. Nesouhlasná stanoviska Investora a/nebo Správce stavby je nezbytné odůvodnit. 
 5. Investor Žádost podle bodu 4 doručí Ministerstvu dopravy – Sekci ekonomické a infrastrukturní, k rukám Mgr. Michaely Stiblíkové, která tuto Žádost zaeviduje v elektronické spisové službě Ministerstva dopravy.
 6. Ministr, případně jím pověřená osoba vydá Potvrzení zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne, kdy Žádost obdržel. Na vydání Potvrzení není právní nárok. Na proces vydání Potvrzení se nevztahuje správní řád.
 7. Vydané Potvrzení bude Žadateli předáno prostřednictvím příslušného Investora. 


Obecné zásady:

Osoby, na které se vztahuje Opatření MZČR, mají povinnost absolvovat test RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky, a to na náklady Žadatele, a dále předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle Opatření MZČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Potvrzení je platné po dobu 14 dní od jeho vydání a vztahuje se na jeden vstup. O Potvrzení lze požádat opakovaně. Žadatel je povinen zajistit, aby uvedené osoby dodržovaly veškeré povinnosti stanovené příslušnou hygienickou stanicí a povinnosti vyplývající z Opatření MZČR. 

Obdobně bude Ministerstvo dopravy postupovat u žádostí o potvrzení pro umožnění vstupu ve smyslu Opatření MZČR, které se týkají staveb dopravní infrastruktury, jejichž zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená právnická osoba. Žádost je v takovém případě potřeba podat prostřednictvím příslušného územního samosprávního celku.
V případě žádostí  o potvrzení pro umožnění vstupu ve smyslu Opatření MZČR v oblastech, kde Ministerstvo dopravy vykonává gesci, ale nespadají do oblasti dopravní infrastruktury, se postupuje obdobně s tím, že ve formuláři žádosti se nevyužije část Správce stavby. 
Veškeré písemnosti v rámci navrženého postupu jsou předávány v listinné nebo elektronické formě. Elektronicky výhradně prostřednictvím datových schránek. 


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků