Karta řidiče

Karta řidiče
05.10.2021 9:58:36|Paměťové karty (digitální tachograf)
Karta řidiče

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf


Paměťová karta řidiče, která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době - tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.

Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno.
Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě.

Je nutné, aby žadatel o vydání karty splnit dvě podmínky:
 • být držitelem příslušného řidičského oprávnění
 • mít obvyklé bydliště na území České republiky

Kam se obrátit?

Žádost je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

 • platný řidičský průkaz
 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • doklady prokazující obvyklé bydliště

ridicak.pngŽádost o vydání karty lze podat současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu. Tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.
 


document.pngTištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
 Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme.


 krizek.png Správní poplatek činí 700 Kč a platí se při podání žádosti. 

krizek.pngPříslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá kartu do 15 pracovních dnů od podání žádosti.
Vyzvednutí je třeba provést osobně na tomtéž místě, kde jste podali žádost.

 

krizek.pngU žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem Evropské unie se prověřuje, zda jim již karta nebyla vydána jiným členským státem Evropské unie, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.
Poškození karty
 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 8 pracovních dnů od podání žádosti.
Ztráta a odcizení karty
 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl).
 • Kartu úřad vydá do 8 pracovních dnů.
Končící platnost karty
 • V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to u kteréhokoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů.
Reklamace, nesprávné fungování karty
 • Jestliže je karta poškozena nebo nefunguje správně (popř. byla ztracena nebo odcizena), vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje pak doplní daty, číslem karty, příp. jménem a číslem řidičského průkazu, a potvrdí svým podpisem.
 • Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty, řidič jej podepíše a připojí ke kartě.
Další informace, potřebné dokumenty a pravidla, jak s kartou nacházet nalezete ZDE.

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 

krizek.pngVíce informací 

Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.cz
 Zpět na výpis článků