Změna dopravního značení

Změna dopravního značení
24.09.2020 8:00:00|Pozemní komunikace
Změna dopravního značení

Podnět na změnu dopravního značení

Pokud stávající dopravní značení nevyhovuje současné situaci, může kdokoliv podat podnět na jeho změnu. Předmětem podnětu může být osazení, odstranění či úprava dopravního značení i dopravního zařízení (např. krátké příčné prahy).

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností
kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

K vydání povolení je nutné písemné vyjádření Policie České republiky (v případě dálnice, Ministerstva vnitra). Pokud vyjádření navrhovatel k podnětu nepřiloží, správní orgán si jej vyžádá sám.

document.png Co s sebou na úřad?

  • Volnou formou psaný podnět vč. situačního výkresu, či dokumentace, ze které je patrné, kde je změna navrhována, a zdůvodnění takovéto změny.
krizek.png Vyřízení žádosti je bez poplatků
 

krizek.png

Správní orgán vyřizuje podnět bezodkladně. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je mu úřad do 30 dnů od obdržení podnětu povinen sdělit, jak podnět vyhodnotil.


 

Neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňovaní dopravních značek a dopravních zařízení, anebo umisťování čehokoliv na těchto věcech, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 300 000 Kč.paragraf-final.jpg
   FAQ

Je možné podat návrh na umístění "Zákazu parkování" před vlastní garáží?
Značka "Zákaz parkování" podle předpisů neexistuje. Pokud by majitel garáže chtěl umístit značku "Zákaz stání", pak by její umístění nedávalo smysl, protože tento zákaz je již dán obecnou právní úpravou.


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz 

Zpět na výpis článků