Stavba v ochranném pásmu

Stavba v ochranném pásmu
24.09.2020 6:00:00|Pozemní komunikace
Stavba v ochranném pásmu

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby či terénní úpravy pouze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad
Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).O povolení žádá stavebník.
Povolení stavby či terénní úpravy v silničním ochranném pásmu tvoří podklad pro územní nebo stavební řízení (resp. územní souhlas nebo ohlášení stavby) a neopravňuje stavebníka k jejímu provedení.
V povolení silniční správní úřad stanoví podmínky pro umístění či provádění stavby a také podmínky pro ochranu dotčené komunikace.​

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu není potřeba pro:

  • čekárny linkové osobní dopravy
  • zařízení tramvajových a trolejbusových drah
  • telekomunikačních a energetických vedení
  • stavby související s úpravou odtokových poměrů

paragraf-final.jpgCo je to silniční ochranné pásmo?
 Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace. Jeho rozměry se liší podle jednotlivých druhů pozemních komunikací:
 

Kategorie a třída komunikace
Ochranné pásmo [a]
dálnice 50 m
silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy  50 m
silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m
ostatní komunikace nemají

dalncie-_5.png

silnice_5.png
Silniční ochranné pásmo je definováno do výšky 50 metrů.

document.png Co s sebou na úřad?

  • žádost o povolení stavby / terénní úpravy v silničním ochranném pásmu včetně informace pro jaký účel má být povolení vydáno (např. pro účely územního řízení),
  • dokumentaci stavby, ze které bude možné posoudit vliv stavby na dotčenou pozemní komunikaci
krizek.png Vyřízení žádosti je bez poplatků


krizek.pngPokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Provádění stavebních úprav v silničním ochranném pásmu bez povolení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů,
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích..., ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz 

Zpět na výpis článků