Připojení nemovitosti

Připojení nemovitosti
24.09.2020 13:00:00|Pozemní komunikace
Připojení nemovitosti

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Pokud si chcete svojí nemovitost připojit k pozemní komunikaci, musíte požádat o povolení. Toto povolení uděluje příslušný silniční správní úřad. 

Kam se obrátit?

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
dálnice Ministerstvo dopravy
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy  obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Kategorii a třídu konkrétní pozemní komunikace lze určit například pomocí služby Geoportál silniční a dálniční sítě ČR  (platí pouze pro dálnice a silnice; místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace jsou předmětem pasportů jednotlivých obcí).

Povolení je nutné také při úpravě nebo zrušení již existujícího sjezdu.

Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je také podkladem pro územní nebo stavební řízení.  

document.png Co s sebou na úřad?

  • žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci,
  • dokumentaci připojení, z níž jsou patrné parametry připojení (se zakreslením rozhledovýh poměrů a vlečných křivek)
K vydání povolení je potřeba stanovisko vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě dálnice, souhlas Ministerstva vnitra).
Pokud žadatel stanovisko, resp. souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, úřad si ho od vlastníka (správce) komunikace a policie (Ministerstva vnitra) vyžádá. 

krizek.png Správní poplatek činí podle typu pozemní komunikace 500–1000 Kč. Je splatný poštovní poukázkou, nebo hotově. Uvedené neplatí, je-li vydáváno závazné stanovisko pro účely společného územního a stavebního řízení (bez poplatku).. 


krizek.pngPokud se jedná o jednoduchý případ, rozhoduje silniční správní úřad bezodkladně.
V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
V případě neúspěšné žádosti je možné proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

krizek.pngNeoprávněné zřízení, změna, nebo zrušení připojení nemovitosti ke komunikaci je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.


paragraf-final.jpg
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

krizek.pngVíce informací 

Odbor pozemních komunikací
telefon: +420 225 131 120
e-mail: sekretariat.120@mdcr.cz



 

Zpět na výpis článků