Vyřazení silničního vozidla z provozu

Vyřazení silničního vozidla z provozu
13.11.2020 12:49:31|Registr vozidel
Vyřazení silničního vozidla z provozu

Vyřazení silničního vozidla z provozu

Jedná se o situaci, kdy vlastník silničního vozidla jej nechce užívat v provozu na pozemních komunikacích, nebo nebyla ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla.  

Vozidlo se vyřazuje z provozu rovněž v případě, že bylo odcizeno.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. 

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png
 Co s sebou na úřad?

  • písemnou žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • v případě odcizeného vozidla - potvrzení o odcizení vozidla vydané policií (v tomto případě se nemusí předkládat všechny doklady, jen ty existující)
  • odevzdejte osvědčení o registraci vozidla a tabulky registrační značky
Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Povinnosti vlastníka

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:
  • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí
  • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor
  • Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění platném od 1. března 2023, umožňuje vlastníku silničního vozidla vyřazeného z provozu požádat před uplynutím lhůty 3 let o zachování registrační značky, tedy tabulek s touto značkou a osvědčení o registraci vozidla.  Správní poplatek za zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou   a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu je stanoven položkou 26 písm. r) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platném od 1. března 2023, na 200 Kč.
 

Ukončení vyřazení vozidla z provozu

Ukončit vyřazení silničního vozidla z provozu je možné na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

krizek.png  Správní poplatek činí 200 Kč; v případě odcizení zdarma

krizek.png
 Celý úkon je prováděn bezodkladně (zpravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnůPodrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.
 

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Stáhněte si:
Zpět na výpis článků