II. železniční balíček

II. železniční balíček

Úplná znění předpisů II. železničního balíčku

Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, vybírání poplatků za užívání železniční infrastruktury a o ověřování bezpečnosti
ve znění:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic),

Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách

Směrnice Komise  2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách


Směrnice 2004/49/ES zrušena směrnicí 2016/798 s účinností od 16. června 2020.

Nejnovější konsolidované znění směrnice 2004/49 ke dni: 30/07/2014

Stávající konsolidované znění směrnice 2016/798 ke dni: 23/10/2020

Směrnice Komise 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách

Směrnice vstupuje v platnost 18. prosince 2009 a transpoziční lhůta je stanovena do 18. června 2010.

Směrnice Komise  2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách (Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. července 2015.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 31. 7. 2014).

Oprava směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách

 

PROVÁDĚCÍ PŘEPISY K II. ŽELEZNIČNÍMU BALÍČKU

Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES
(Text s významem pro EHP)
Nařízení (ES) č. 653/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019. Zůstává však nadále až do 15. června 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice. 

Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost 19. května 2009.
Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2012.
Avšak ode dne 1. července 2010 se použije:
a) na všechny významné technické změny týkající se vozidel, jak jsou vymezena v čl. 2 písm. c) směrnice 2008/57/ES,
b) na všechny významné změny týkající se strukturálních subsystémů, pokud to vyžaduje čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/57/ES nebo TSI.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 352/2009 se zrušuje s účinkem ode dne 21. května 2015.

•¨Rozhodnutí Komise 2009/460/ES ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 4246)
Text s významem pro EHP.

Rozhodnutí Komise 2010/409/EU ze dne 19. července 2010 o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES

Text s významem pro EHP.

Rozhodnutí nahrazeno Rozhodnutím 2012/226/EU.

Rozhodnutí Komise 2012/226/EU ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2012) 2084)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/753/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/226/EU o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2013) 8780)

Pro Českou republiku jsou stanoveny tyto bezpečnostní cíle:

Bezpečnostní cíle pro ČR

2010/409

(* 10E-9)

2012/226

(*10E-9)

2013/753

(*10E-9)

NVR 1.1. (pro cestující na vlkm) 40,6 46,50 46,5
NVR 1.2. (pro cestující na oskm) 0,688 0,817 0,817
NVR 2 (pro zaměstnance na vlkm) 17,40 16,50 16,5
NVR 3.1. (pro uživatele železničních přejezdů na vlkm) 302,0 238,0 238,0
NVR 3.2. neuvedeno      
NRV 4 (pro rizika pro osoby spadající do kategorie „ostatní" na vlkm) 5,28 2,41 2,41
NRV 5 (pro rizika pro nepovolané osoby v prostoru železnic na vlkm) 657,0 301,0 301,0
NRV 6 (pro rizika pro společnost na vlkm) 1010,0 519,0 519,00

Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22.12.2010.
Nařízení  (EU) č. 1169/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2025.

Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 21.12.2010.
Nařízení (EU) č. 1158/2010  se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2025.
 

Pravidla pro udělování osvědčení pro údržbu nákladních železničních vozů

Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 1. 6 2011.  

Subjektům odpovědným za údržbu nákladních vozů bude vydáno osvědčení SOÚ v souladu s tímto nařízením, aniž je dotčen čl. 14a odst. 8 směrnice 2004/49/ES, ode dne 31. května 2012
 

Společné bezpečnostní metody

Nařízení Komise (EU) č. 1077/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě pro dozor vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti
Nařízení (EU) č. 1077/2012 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu

Nařízení se použijí od 7. června 2013.

Prováděcí nařízení  (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES)  č. 352/2009

(Text s významem pro EHP)

Nařízení (ES) č. 352/2009 se zrušuje s účinkem ode dne 21. května 2015.

Toto nařízení se použije ode dne 21. května 2015.

Kodifikované znění nařízení (EU) č. 402/2013 (účinnost od 5.8.2015)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 4.8.2015). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.