Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
21.11.2016 15:03:44Legislativa v drážní dopravě
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě


Úmluva byla podepsána v Bernu (1980), ratifikována (1983) a stala se právním předpisem - platným i pro ČSSR (1985) - jejím uveřejněním ve Sbírce zákonů, a to vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb.

Vláda České republiky svým usnesením č. 343 z dubna 1999 souhlasila s postupem delegace České republiky na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), která se konala v litevském Vilniusu. Protože se nevyskytly skutečnosti nepříznivé pro ČR, podepsala česká delegace pozměňovací protokol. Tímto podpisem byl překročen důležitý mezník ve vývoji mezinárodní železniční dopravy.

Protokol je plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a se závazky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Úmluva pozměněná Protokolem bude prováděna (po ratifikaci) změnou přepravně-právních řádů a technických předpisů závazných pro oblast mezinárodní železniční přepravy a dopravy. Vzhledem k tomu, že všechny členské státy EU jsou zároveň členskými státy Úmluvy COTIF, lze konstatovat, že všechny změny Úmluvy COTIF jsou plně v souladu s legislativou EU. Plné znění Úmluvy COTIF včetně všech přípojků jsou ve francouzském, německém a anglickém jazyce uvedeny na internetové adrese www.otif.org.

Podpisem byla uzavřena nejvýznamnější revize Úmluvy COTIF, která vyjma jiného reagovala na změny vyvolané reakcí na směrnici 91/440/EHS. Přepravně-právní problémy v železniční dopravě nemohou být dnes řešeny izolovaně, ale nutno je harmonizovat z hlediska právního řádu EU. Ratifikace Protokolu, která se očekává od států nejpozději v roce 2005, se stala současně i jednou z podmínek přijetí ČR do EU, protože cílem revize byla nejen liberalizace v železničním sektoru (v souladu se směrnicemi EU, zejména 91/440/EHS, 95/18/ES, 96/48/ES a dalších), ale i dalších aspektů (např. větší smluvní volnost).
 

Ratifikace Úmluvy COTIF ve znění Vilniuského protokolu  v České republice

Dne 26.6.2002 vláda ČR svým usnesením č. 691 vyslovila souhlas s Protokolem z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 (dále jen Protokol) a doporučila prezidentu republiky, aby Protokol po vyslovení souhlasu Parlamentu ratifikoval. Zároveň uložila předsedovi vlády, aby Protokol předložil Parlamentu k vyslovení souhlasu, dále ministru dopravy a spojů, aby odůvodnil v Parlamentu ratifikaci Protokolu, ministru zahraničních věcí provést na návrh ministra dopravy a spojů příslušné ratifikační opatření a posléze ministru dopravy a spojů, aby po vstupu změněné Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 v platnost zajistil její provádění. V listopadu 2002 Hospodářský výbor PSP ČR vyslovil s ratifikací souhlas, v lednu 2003 se stejně zachoval Zahraniční výbor, aby pak plénum PSP dne 26.2.2003 ve druhém čtení dalo souhlas k ratifikaci. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR vyslovil souhlas s ratifikací v dubnu, následně pak vyslovil souhlas s ratifikací i Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dne 17.  dubna 2003 plénum Senátu Parlamentu ČR dává souhlas s ratifikací Protokolu. Po podpisu protokolu prezidentem republiky se tak Česká republika stala dvanáctým státem (z 39), kde ratifikační procedura byla úspěšně ukončena.
 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s. o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 1999 byl ve Vilniusu sjednán Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980*).

 Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Vilniusu téhož dne.

 S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u mezivládní Organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), dočasného depozitáře Protokolu, dne 22. prosince 2003. Po vstupu Protokolu v platnost bude ratifikační listina uložena u vlády Švýcarské konfederace, depozitáře Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

 Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. července 2006 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

 

 

Texty Úmluvy a přípojků


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s. o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9.května 1980

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě  COTIF (z 9. května 1980) ve znění pozměňovacího protokolu ze  3. června 1999
Protokol z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Protokol o výsadách a imunitách Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
• Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob - CIV 
 (Přípojek A k Úmluvě)
Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží -  CIM  
 Přípojek B k Úmluvě)
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí - RID 
(Přípojek C k Úmluvě) /bez příloh/
Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě - CUV  (Přípojek D k Úmluvě)
Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě - CUI   (Přípojek E k Úmluvě)
Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál určený k používání v mezinárodní dopravě - APTU  ( Přípojek F k Úmluvě)
Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě - ATMF  ( Přípojek G k Úmluvě)


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2010 Sb.m.s., o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravěZpět na výpis článků