Mezinárodní předpisy v drážní dopravě

Mezinárodní předpisy v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě

• Vyhláška ministra železnic 111/1908 Ř.z., jíž v platnost se uvádějí ustanovení článků I až včetně IV závěrečného protokolu III.mezinárodní konference v Berně ze dne 18. května 1907 v příčině technické jednotnosti při železnicích  

- Vyhláška 111/1908 Ř.z. je účinná od 1. 7. 1908 (vyhlášena pod č. 111/1908 říšského zákoníku).

Kopie titulní strany (379) strana 380 strana 381 strana 382 strana 383 strana 384 strana 385strana 386 strana 387 strana 388 strana 389

Více viz Virtuální knihovna právních předpisů (Masarykova univerzita Brno)

• Vyhláška MZV č. 74/1956 Sb., ze dne 26.října 1956 o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13.ledna 1956

- Vyhláška č.74/1956 Sb. je účinná od 14.9.1956 (vyhlášena v částce č. 39/1956 Sb.)

• Vyhláška MZV č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb. 

Dohoda je účinná od 2.3.1964 (vyhlášena v částce č. 36/1964 Sb.), vyhláška č. 3/1968 Sb. je účinná od 4.11.1967 (vyhlášena v částce č. 1/1968 Sb.)

• Vyhláška č. 201/1964 Sb. o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau. 

- Dohoda je účinná od 22.9.1964 (vyhlášeno v částce č. 86/1964 Sb.)

• Vyhláška MZV č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 8/1985 Sb. je účinná od 1.5.1985 (vyhlášena v částce č. 2/1985 Sb.).
 

• Sdělení MZV č. 129/1996 Sb. o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o železniční dopravě přes státní hranice 

- Dohoda je účinná od 20.4.1996 (vyhlášeno v částce č. 38/1996 Sb.)

• Sdělení MZV č. 63/2001 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě 

- Smlouva je účinná od 1.5.2001 (vyhlášeno v částce č. 26/2001 Sb.m.s.)

• Sdělení MZV č. 133/2002 Sb.m.s. o přístupu ČR k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIRMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkového protokolu k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIRMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů 

- Sdělení č. 133/2002 Sb.m.s. je účinné od 26.7. 2002 (vyhlášeno v částce 57/2002 Sb.m.s.)

• Sdělení MZV č. 81/2003 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích 

- Smlouva je účinná od 30.4. 2003 (vyhlášena v částce č. 36/2003 Sb.m.s.)

• Sdělení MZV č. 34/2005 Sb.m.s.,  kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb.  a č. 274/1996 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.

- sdělení MZV č. 34/2005 Sb.m.s. je vyhlášené dne 31. 3. 2005 v částce 17 Sbírky mezinárodních smluv, ročník 2005,

- změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí přípojku B vstoupily v platnost dne 1. ledna 2005 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí  č. 45/2005 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 46/2005 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2005 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2007 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

 Dohoda vstoupila v platnost dne 18. října 2006.

 

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2008 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2012 Sb.m. s.. - Dohoda o převozu těl zemřelých

V platnosti pro Českou republiku od 24. února 2012.

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2014 Sb.m.s., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb. m. s., o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

Změny a doplňky Dohody vstoupily v platnost podle článku 18 odst. 6 Dohody dne 23. září 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32/2016 Sb.m.s., kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)


Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb.m.s. o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9.května 1980 (Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu anglicky/česky)

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2010 Sb.m.s., o učinění výhrady k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

Výhrada podle článku 42 § 2 Úmluvy nabyla účinnosti pro Českou republiku dne  31. prosince 2009. Výhrada odvolána sdělením MZV č. 66/2016 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2016 Sb. m. s. o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008 

• SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb.m.s.,, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s. a č. 34/2005 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb. m. s. (vyhlášeno v částce 13 Sbírky mezinárodních smluv, ročník 2007)


RID 2010 - 2011

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2010 Sb.m.s., kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C - Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

RID 2013
• Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/2013 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

RID 2015

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 19/2015 Sb.m.s o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Úplné znění řádu RID je účinné od 1. ledna 2015.  Změny Řádu přijaté na 53. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 22. května 2014), vyhlášené pod č. 19/2015 Sb.m.s., jsou nahrazeny Sdělením MZV č. 20/2017 Sb.m.s.

RID 2017
•  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2017 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 53. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 22. května 2014), vyhlášené pod č. 19/2015 Sb.m.s.

RID 2019

Sdělení MZV č. 22/2019 Sb.m.s.
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), účinný od 1. ledna 2019

RID 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)


Mezinárodní předpisy od roku 2017

2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 76/2017 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 77/2017 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)

2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2018 Sb.m.s., o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň – Brno – Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky

Některé mezinárodní předpisy o kombinované dopravě

Souhrnná rezoluce o kombinované dopravě [CEMT/CM (2002)3/FINAL] (RTF) (4. 12. 2002)

 Zpět na výpis článků