Legislativa ČR

Legislativa ČR
Životní prostředí
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 tohoto zákona ukládá provozovatelům letišť povinnost technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.
 
§ 31 odst. 2 tohoto zákona ukládá provozovatelům veřejných mezinárodních letišť zajišťujících ročně více než
50 000 startů nebo přistání povinnost navrhnout ochranné hlukové pásmo.
 
§ 31 odst. 3 tohoto zákona ukládá provozovatelům letišť povinnost postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly hygienické limity dodrženy alespoň uvnitř bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb. Pokud by podle odborného posudku protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění.
 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle § 12 odst. 1 písm. c) tohoto zákona je zakázáno ve vzdušném prostoru České republiky provozovat letadlo, jehož technický a provozní stav neodpovídá požadavkům bezpečnosti létání a ochrany životního prostředí stanoveným prováděcím předpisem.
 
Podle § 44 odst. 2 tohoto zákona může být užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými oblastmi zakázáno nebo omezeno z důvodů ochrany životního prostředí *a zdraví lidí.
-----------------------------
* Např. § 16 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Podle § 11 odst. 6 tohoto nařízení je pro hluk z leteckého provozu stanovena nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru u staveb pro bydlení LAeq,T = 60 dB pro denní dobu a LAeq,T = 50 dB pro noční dobu.


Zpět na výpis článků