12 denní pravidlo

12 denní pravidlo
Často kladené dotazy
12 denní pravidlo

Přepravy do států EU:


Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou se od 4. června 2010 znovu zavedlo tzv. „dvanáctidenní pravidlo“ (možnost odložit čerpání týdenní doby odpočinku):

Odchylně od odstavce 6 může řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu definovanou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

a) doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto nařízení a která není zemí, kde byla doprava zahájena;

b) po uplatnění odchylky řidič nastoupí na:

i) buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo
ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin.
Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka.

c) vozidlo je vybaveno digitálním tachografem, a

d) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

Přepravy do států mimo EU:


Pro vozidla, na které se vztahuje režim Dohody AETR platí dle čl. 8 odst. 6 písm. b) Dohody následující, v zásadě obdobná, pravidla:
Odchylně od odstavce 6 písm. b) může řidič vykonávající jednu mezinárodní přepravu cestujících jinou než linkovou dopravou odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

i) přeprava trvá nejméně 24 po sobě následujících hodin ve smluvní straně nebo třetí zemi, a která není zemí, kde byla přeprava zahájena, a

ii) po uplatnění této odchylky řidič čerpá:

a. buď 2 běžné týdenní doby odpočinku, nebo
b. jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka, a

iii) vozidlo musí být od 16. června 2014 vybaveno digitálním tachografem, a

iv) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že pravidlo čerpání bezpečnostní přestávky v nočních hodinách mezi 22:00 - 06:00 hod. již po třech hodinách se týká právě jen situace, kdy je provozována jednorázová příležitostná osobní doprava, kdy jede pouze jeden řidič, který si zároveň odkládá týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových úseků od skončení předchozí doby odpočinku. Musí být tedy kumulativně splněny všechny podmínky.


 

Zpět na výpis článků