Příležitostná mezinárodní osobní přeprava vozidly do 9 osob včetně řidiče

Příležitostná mezinárodní osobní přeprava vozidly do 9 osob včetně řidiče
27.04.2018 14:59:01Nepravidelná osobní doprava

Příležitostná mezinárodní osobní přeprava osob vozidly do 9 osob včetně řidiče – stav k 30.4.2018

Obecná část:

Bilaterální mezinárodní smlouvy příležitostnou mezinárodní osobní přepravu osob vozidly do 9 osob včetně řidiče často neřeší, popř. je řešena v protokolech z jednání smíšených komisí k těmto dohodám. Problematika není řešena ani v multilaterálních mezinárodních smlouvách (INTERBUS – čl. 3 odst. 1) a ani v unijní legislativě (čl. 1 odst. 1 nařízení č. 1073/2009). Z uvedeného vyplývá, že pro tento druh přeprav je nutné použít zákon o silniční dopravě (dále jen „ZSD“) , není-li upravena tato otázka v bilaterální smlouvě, popř. protokolu z jednání smíšené komise (např. jako je tomu s Ukrajinou).

 Obecně lze uvést, pokud u konkrétních států níže není stanoveno jinak, že:

- Cizozemci mohou podat žádost o povolení neliberalizované přepravy na svém Ministerstvu dopravy (popř. jiném příslušném orgánu), který Ministerstvu dopravy ČR  (dále jen „MD ČR“) žádost přepošle.

- Vnitrostátní přeprava osob mezi místy ležícími na území ČR cizozemcem (kabotáž), může být provozována pouze na základě zvláštního povolení MD ČR (§ 32 ZSD), které je udělováno výjimečně z důvodu mimořádných dopravních potřeb, které nelze dopravci usazenými v ČR, a na základě vzájemnosti nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy. Na vydání tohoto povolení není právní nárok.

- Okružní jízdy jsou liberalizovány (§ 31 odst. 3 ZSD).

- Přeprava cestujících na určené místo s následující zpáteční jízdou neobsazeného vozidla je liberalizována (§ 31 odst. 3 ZSD).

- Tuzemec se musí informovat na zahraničním MD, zda mu vydají povolení pro neliberalizované přepravy.

- Povolení od MD ČR nenahrazuje povolení zahraničních MD.

Zvláštní část:

1. Německo

Mezinárodní osobní doprava mezi ČR a SRN provozovaná osobními vozidly do devíti osob včetně řidiče (zahrnuje i vozidla taxislužby) podléhá i po vstupu ČR do EU povolovacímu řízení dle platné bilaterální Dohody mezi vládou ČR a vládou SRN o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě z roku 1997 (publikována jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1997 Sb.) (dále jen „Dohoda“).
Konkrétní podmínky pro provozování mezinárodní příležitostné dopravy včetně rozlišení liberalizované a neliberalizované přepravy osob jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 až 4 Dohody.
Čl. 5 odst. 5 stanoví, že žádost o vydání povolení pro neliberalizovanou příležitostnou dopravu se podává nejméně čtyři týdny před zahájením provozu a musí obsahovat následující údaje:

- jméno a příjmení nebo název společnosti, dále úplnou adresu dopravce a případně také organizátora cesty, který udělil přepravní pověření,
- účel cesty (popis),
- výchozí a cílové místo jízdy a stát, ve kterém byla skupina cestujících vytvořena,
- trasu jízdy s hraničními přechody,
- data jízd tam a zpět s údaji, zda bude následovat zpětná jízda prázdná či obsazená,
- doby řízení a odpočinku řidičů,
- SPZ vozidel,
- počet míst k sezení ve vozidlech, která mají být nasazena.

Čl. 5 odst. 6 Dohody stanoví, že kontrolní dokumenty pro příležitostnou přepravu, která nepodléhá povolení, budou dohodnuty na jednání Smíšené komise. Toto jednání proběhlo ve dnech 26. – 28. 4. 1999, kdy byl jako správný kontrolní doklad pro příležitostnou dopravu osob určen jízdní list podle vzoru ASOR. Současně je v protokole z jednání smíšené komise uvedeno, že je možné použít i jízdní list EU, ale pouze v případě, že bude přiložen úplný seznam cestujících.

Kontakt:

Bundesamt für Güterverkehr
Referat 13
Sachgebiet Marktzugang
(Personenverkehr)
Werderstraße 34
DE-50672  KÖLN
BRD
 

Pro německého dopravce platí v ČR stejné podmínky, jako pro českého dopravce v SRN. Příslušné k vydání povolení německému dopravci je MD ČR.

Relevantní ustanovení Dohody:
Čl.5
 
 (1) Příležitostná doprava je doprava, která není linkovou dopravou ve smyslu článku 3 odst. 1 ani kyvadlovou dopravou ve smyslu článku 4.
 
 (2) Příležitostné dopravy mezi oběma státy nebo tranzitem nevyžadují povolení, pokud se jedná
a) o jízdy prováděné stejným vozidlem na celé trase, při kterých je přepravována stejná skupina cestujících, jež se vrací na výchozí místo, (okružní jízdy se zavřenými dveřmi),
 
b) o dopravy, při kterých jsou při jízdě tam přepraveni cestující a při kterých je zpáteční jízda prázdná, (prázdné zpáteční jízdy),
 
c) o prázdné jízdy tam s cílem opět naložit a přepravit zpět do výchozího místa skupinu cestujících, kterou předtím přepravil týž dopravce podle písmene b).
 
 (3) Při příležitostných dopravách nesmějí cestující po cestě nastupovat ani vystupovat, s výjimkou případu, kdy je to příslušným úřadem dotčené smluvní strany povoleno.
 
 (4) Příležitostné dopravy, které neodpovídají ustanovením odstavce 2, vyžadují vždy povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany. Žádost o udělení povolení je třeba podat přímo příslušnému úřadu druhé smluvní strany. Má být podána minimálně čtyři týdny před zahájením provozu.
 
 (5) Žádosti podle odstavce 4 musí zejména obsahovat následující údaje:
„Viz. bod 1.1.tohoto materiálu“

 (6) Kontrolní dokumenty pro příležitostné přepravy, které nepodléhají povolení, budou dohodnuty ve Smíšené komisi ustavené podle článku 18.
 
Čl.6
 
 (1) Povolení, která budou udělena podle článku 3 odst. 3, článku 4 odst. 3, článku 5 odst. 3 a 4, smí použít pouze dopravce, kterému byla udělena. Nesmí být ani předána jinému dopravci, ani použita v případě příležitostné přepravy pro jiná vozidla než ta, která jsou v povolení uvedena. V rámci linkové dopravy může dopravce, kterému bylo povolení uděleno, využít smluvní dopravce. Ti nemusí být v povolovacím dokumentu uvedeni, musí však mít s sebou úřední vyhotovení tohoto dokumentu.
 
 (2) Přeprava osob se začátkem a ukončením uvnitř výsostného území státu jedné smluvní strany vozidly evidovanými na výsostném území státu druhé smluvní strany není dovolena (zákaz kabotáže). Smíšená komise ustavená podle článku 18 může pro jednotlivé případy dohodnout zvláštní pravidla.

2. Rakousko

Uplatní se vnitrostátní předpisy Rakouska a informace z obecné části.

Kontakt:
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Radetzkystrasse 2
AT-1030  WIEN
ÖSTERREICH

3. Slovensko

Na základě čl. 4 odst. 2 dohody č. 201/1993 Sb.  mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích se pro dopravu cestujících vozidly do 9 osob nevyžaduje žádné povolení. Přeprava cestujících je tedy pouze mezi územím České a Slovenské republiky je liberalizována. Zahraniční vstupní povolení pro tuzemce není potřeba, pokud se jedná o příležitostnou dopravu formou okružní jízdy či formu přepravy cestujících na určené místo s následující zpáteční jízdou neobsazeného vozidla. Jinak postupujeme dle obecné části. Výše uvedené platí i pro slovenské dopravce.

Kontakt:
Ministerstvo dopravy a výstavby
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX č. 100
810 05  BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 

4. Polsko

Uplatní se vnitrostátní předpisy Polské republiky a informace z obecné části.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807  WARSZAWA
POLSKA

ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ:

1. Jaké poplatky se platí v souvislosti s příležitostnou mezinárodní osobní přepravou osob vozidly do 9 osob včetně řidiče?

Platí se pouze poplatek za vydání povolení pro provozování kabotáže dle položky 34 bodu č. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

2. Musí mít cizozemec české oprávnění k podnikání a popř. jiné doklady ve vozidle při provozování přeprav formou okružní jízdy či formou přepravy cestujících na určené místo s následující zpáteční jízdou neobsazeného vozidla?

Ne, ale musí mít ve vozidle doklad opravňující k podnikání § 9 odst. 2 písm. a) ZSD.

3. V jakých případech se na mě vztahují předpisy o taxislužbě?

Pokud tuzemský dopravce bude přepravovat cestující mezi místy ležícími na území ČR, již se jedná o taxislužbu a dopadají na něj i všechny povinnosti s taxislužbou spojené. Jinak blíže § 2 odst. 9 a 10 ZSD.

4. Jsem český dopravce a chci přepravovat cestující do země, která není uvedena ve vašem přehledu. Jak mám postupovat dále?

Doporučujeme se informovat na příslušeném orgánu země, kam chcete přepravovat cestující.

5. Jsem slovenský dopravce a mám v úmyslu přepravovat cestující z ČR do 3. státu. Co k tomu potřebuji?

Musíte se dotázat na příslušném orgánu třetího státu, zda je nutné získat povolení a jaké jsou podmínky pro tyto přepravy na jeho území. Pro území ČR nepotřebujete povolení.

6. Jak postupovat, pokud mám v úmyslu provozovat mezinárodní přepravu osob pravidelně dle jízdního řádu?

V tom případě se již nebude jednat o příležitostnou, ale o linkovou dopravu dle § 2 odst. 7 ZSD.

UPOZORNĚNÍ: MD ČR NENÍ OPRÁVNĚNO PROVÁDĚT VÝKLAD PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
 

Zpět na výpis článků