Výkonové zpoplatnění pozemních komunikací

Výkonové zpoplatnění pozemních komunikací
Pozemní komunikace

Všeobecné informace

Zpoplatnění dálnic a vybraných silnic I. třídy je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem nad 3,5 tuny podléhá mýtné povinnosti. Užití dálnic a vybraných silnic I. třídy, které jsou stanovené prováděcím předpisem a označeny dopravní značkou označující zpoplatnění, vozidlem do 3,5 tuny podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Za užití zpoplatněné pozemní komunikace stanoveným druhem motorového vozidla nelze uložit současně časový poplatek a mýtné. Peněžní prostředky získané ze zpoplatnění jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nesplnění povinností v systému zpoplatnění pozemních komunikací se stíhá jako příslušný přestupek a správní delikt podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupky řidičů a správní delikty provozovatelů vozidel se ukládá pokuta, a to až do výše 100 000 Kč.

Více informací

Výkonové zpoplatnění – mýtné

Časové zpoplatnění – dálniční kupóny

Mýtný systém v České republice

Evropská služba elektronického mýtného

 

Osvobození od zpoplatnění

Osvobození od časového zpoplatnění (úhrada prokázaná platným kupónem) nebo od výkonového zpoplatnění (mýtné) je pro silniční motorová vozidla taxativně uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a týká se vozidel:

 • vybavených zvláštním výstražným světlem (vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), pokud se jedná o vozidla:
 1. Vězeňské služby ČR,
 2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby a
 3. složek integrovaného záchranného systému (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
 • Police ČR opatřených nápisem "POLICIE",
 • ozbrojených sil ČR (zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR), včetně vozidel opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
 • celních orgánů s nápisem "CELNÍ SPRÁVA" (vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy),
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",
 • obecní nebo městské policie opatřených nápisem "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE"(vyhláška č.  418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii),
 • Vězeňské služby ČR se zvláštním barevným provedením a označením (vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR),
 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu(zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
 • přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,
 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise (§ 5 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,
 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv),
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
 • je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky  zpoplatněnou komunikaci.

*Poznámka: Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě výše uvedené těžce zdravotně postižené osoby, nelze využívat této výjimky (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Snahou zákona bylo pomoci těžce zdravotně postiženým občanům, nikoli však jejich zdravým rodinným příslušníkům. Neoprávněným zvýhodněním těchto zdravých občanů by naopak mohlo dojít k porušení Listiny základních lidských práv.


Pro Vaši informaci uvádíme, že nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Nadále však platí podmínka, že držitelem motorového vozidla je zdravotně postižený občan nebo osoba mu blízká ve smyslu Občanského zákoníku“.  V ostatních případech musíte použít komunikaci nepodléhající zpoplatnění, anebo opatřit motorové vozidlo krátkodobým dálničním kupónem (např. měsíční či desetidenní).

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků