Vnitrozemská doprava - oblast zaměření

Vnitrozemská doprava - oblast zaměření
06.04.2023 10:12:31Působnost oddělení vnitrozemské vodní dopravy

Obecně

Působnost oddělení vnitrozemské plavby

Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativy.
Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy.
Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související problematiky.
Zabezpečuje činnost související s působností ministerstva dopravy jako odvolacího orgánu ve správních řízeních vedených prvoinstančním plavebním úřadem - Státní plavební správou.
Zabezpečuje činnost související s působností ministerstva dopravy jako ústředního vodoprávního úřadu ve věcech plavby.
Zajišťuje v oblasti vnitrozemské plavby odborné zastoupení v orgánech Evropské unie. Současně zastupuje ČR v Centrální komisi pro plavbu na Rýně a Dunajské komisi, a to v rámci pozorovatelského statusu ČR v těchto mezinárodních organizacích.
Zajišťuje mnohostranné a dvoustranné mezinárodní vztahy v oblasti vnitrozemské plavby.
Působí v oblasti zajišťování státního dozoru v oblasti vnitrozemské plavby dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Spolupracuje s odborem infrastruktury ve věci územního hájení tras stávajících dopravně významných vodních cest v předepsaných technických parametrech a výhledových tras dle Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu v rámci směrných částí územních plánů velkých územních celků, a to v rozsahu daných kompetencí.
S ohledem na problematiku plavebního provozu zajišťuje implementaci Říčních informačních služeb.
V působnosti odboru metodicky řídí Státní plavební správu, včetně schvalování investičních záměrů vlastních investic a spolupráce na rozpočtu tohoto plavebního úřadu.
Dále zajišťuje přípravu a realizaci programů a opatření s finanční účastí státu v oblasti provozování plavby a veřejných přístavů včetně zajišťování programové dotační podpory s provozováním vodní dopravy a přístavů a podpory modernizace plavidel.

Kontakty na oddělení vnitrozemské plavby

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
Oddělení vnitrozemské plavby
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1

Ing. Vojtěch Dabrowski
vedoucí oddělení vnitrozemské vodní dopravy
tel. 225 131 335
vojtech.dabrowski@mdcr.cz

Ing. Jiří Böhm
technická agenda
tel. 225 131 213
jiri.bohm@mdcr.cz

Mgr. Karolína Csillagová
tel.  225 131 326
karolina.csillagova@mdcr.cz

  Zpět na výpis článků