Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map

Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
01.06.2018 14:28:27Legislativa vnitrozemská vodní doprava
Odbor drážní a vodní dopravy musí reagovat na některé zavádějící informace prezentované některými českými médii k problematice plánovaného zavedení povinnosti užívat na určitých vodních cestách určitými plavidly zařízení Inland AIS a Inland ECDIS, tedy zařízení pro sledování polohy a pohybu plavidel a pro zobrazování elektronických plavebních map. Níže je přehled otázek a odpovědí, se kterými se v současné době nejčastěji setkáváme.
 
Bude povinnost platit na všech vodních cestách?
Rozhodně ne. Povinnost by se měla vztahovat pouze na úsek vodní cesty Vltava od Třebenic (od hráze vodní nádrže Slapy) po soutok s Labem a úsek vodní cesty Labe od Přelouče po státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Tedy na dvou úsecích dopravně významných vodních cest využívaných ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě.
 
Na která plavidla se bude pobinnost vztahovat? Budu muset mít transpondér na své rekreační plachetnici s motorem a délkou 10 m?
Dle návrhu Ministerstva dopravy by se měla povinnost vztahovat pouze na:
  • lodě s vlastním strojním pohonem, které nejsou určené k rekreaci (lodě lze přitom stručně definovat jako plavidla určená pro přepravu osob nebo nákladů nebo vedení jiných plavidel, a to za podmínky, že délka takového plavidla je 20 m a více nebo je plavidlo určeno k přepravě více než 12 cestujících),
  • plovoucí stroje s vlastním pohonem,
  • služební plavidla Státní plavební správy, správce vodní cesty, a základních složek integrovaného záchranného systému, která jsou delší než 7 m a mají vlastní pohon.
Rekreačních plavidel se tedy povinnost netýká, a to bez ohledu na jejich velikost.
 
Kde bude povinnost zakotvena a najdu někde, jak by mělo znít ustanovení zavádějící tuto povinnost?
Povinnost používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS by měla být zakotvena v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně by měla být povinnost podle vládního návrhu zákona zakotvena v novém § 32e, který zní:
 
㤠32e
(1) Provozovatel plavidla je povinen vybavit plavidlo zařízením a programovým vybavením určeným
a) ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel24)a
b) k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické specifikace pro systém zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu25).

(2) Vůdce plavidla je při plavbě povinen užívat zařízení a programové vybavení podle odstavce 1; to neplatí pro stání plavidla v přístavu. Vůdce plavidla je povinen využívat elektronické plavební mapy a informace o poloze a pohybu plavidel tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost plavebního provozu. Vznikne-li v průběhu plavby na zařízení nebo programovém vybavení podle odstavce 1 porucha, vůdce plavidla je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci systému říčních informačních služeb. Učiní-li vůdce plavidla oznámení podle předchozí věty, je oprávněn
a) pokračovat v již započaté plavbě nejdéle po dobu 48 hodin od oznámení a
b) stát s plavidlem v přístavišti nebo vývazišti, jehož polohu neprodleně oznámí správci systému říčních informačních služeb.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí pouze na plavidlo s vlastním pohonem, které
a) je provozováno na dopravně významné vodní cestě využívané podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 nebo odstavce 1 písm. b) bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto zákonu a
b) je
1. lodí, která není rekreačním plavidlem,
2. plovoucím strojem, nebo
3. malým plavidlem s délkou trupu přesahující 7 metrů provozovaným správcem vodní cesty, plavebním úřadem nebo základní složkou integrovaného záchranného systému.

(4) V případě sestavy plavidel se odstavce 1 a 2 použijí pouze na plavidlo podle odstavce 3, které sestavu plavidel vede.

(5) Způsob užívání zařízení a programového vybavení podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.
___________________
24) Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
25) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES.“

 
Celé znění návrhu novely zákona najdete zde.


Zpět na výpis článků