Dokumenty

Zrušit filtry

Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014

I. ÚPLNÉ VÝJIMKYPřepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR nespadají do působnosti tohoto nařízení (resp. dohody) a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavená tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.Článek 3...

Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Výraz „OUT“ vznikl zkrácením anglického spojení „out of scope“, což je v překladu do češtiny „mimo působnost“. Jde o působnost nařízení (ES) 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě (potažmo nařízení (EHS) 3821/85 o záznamových...

Nové povinnosti vedení záznamů

V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Možnost odchylky od čl. 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006

Nařízení (ES) č. 561/2006 předvídá události, které znemožní řidiči dodržet dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, a to např. z důvodu hromadné dopravní nehody, sněhové kalamity atd. Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 nařízení (ES) č. 561/2006 v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho...

Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

Vstupem ČR do EU došlo k zásadní změně v oblasti přístupu na trh v mezinárodní silniční dopravě na území členských států Evropské unie. Od 1. května 2004 je přístup na trh jednotlivých členských států zajištěn prostřednictvím licence Společenství, tzv. Eurolicence. Eurolicence je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních...

Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.Je třeba upozornit na tu skutečnost, že přijetím balíčku mobility došlo k úpravám pravidel kabotáže (konkrétně čl. 8 nařízení (ES) č. 1072...

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy (dále jen „vysílání řidičů“) je upraveno v směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES...

Nové povinnosti vedení záznamů

 V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Základní informace

Balíček MobilityBalíček byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské Unie dne 31.7.2020 a skládá se ze 3 předpisů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006,                 pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení,...

Legislativa nákladní doprava

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: Vnitrostátní předpisy • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě • zákon č....

Celkem dokumentů:1348