Materiál k otevírání trhu na železnici jde do meziresortního připomínkového řízení, ministr Prachař

Materiál k otevírání trhu na železnici jde do meziresortního připomínkového řízení, ministr Prachař
30.7.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy rozeslalo ve středu 30. července do meziresortního připomínkového řízení materiál k časovému plánu otevírání železničního trhu. Ministr dopravy Antonín Prachař splní svůj závazek a po vypořádání připomínek předloží aktualizovaný plán liberalizace veřejných služeb na železnici vládě ke schválení do konce srpna tohoto roku.

Časový plán liberalizace je nastaven tak, aby bylo možné na tyto veřejné služby čerpat prostředky z Operačního programu doprava 2014-2020. Vzhledem k tomu, že prioritou MD je zvýšit komfort cestování na české železnici, chce MD dopravcům umožnit, aby v soutěžích mohli využít evropské peníze na pořízení kolejových vozidel.

Postupné a regulované otevírání trhu v dálkové dopravě přinese vyšší kvalitu poskytovaných služeb, efektivní vynakládání prostředků a vyšší kvalitu pro cestující,“ konstatoval ministr dopravy Antonín Prachař.

V Evropské unii zatím objednatelé veřejné dopravy na železnici nemají právní povinnost dotované služby soutěžit a přístup v různých zemích se liší. Část objednatelů v ČR i v EU (např. v Německu, v Nizozemí, ve Švédsku) k nabídkovým řízením přistoupila. Jiné trhy veřejných služeb na železnici (např. v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku) zůstaly zcela nebo převážně uzavřené.

Časový plán otevírání českého železničního trhu schválila vláda v červnu 2011. V návaznosti na zprávu o postupu liberalizace uložila v září 2013 vláda ministrovi dopravy podat další informace do konce srpna letošního roku. Doposud bylo uskutečněno jedno nabídkové řízení. P řihlásili se do něj dva uchazeči, z nichž jeden ale nesplnil podmínky, a soutěž s jediným zájemcem musela být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zrušena. MD se na základě analýzy aktuálního stavu v železniční dopravě domnívá, že je třeba pokračovat v postupném otevírání železničního trhu.

Předkládaný materiál obsahuje upravený časový plán soutěží, popisuje kroky, které by měly umožnit řádně a za rovných podmínek soutěžit dotované služby a zároveň vymezuje dopravní služby, na kterých se předpokládá přímé zadání veřejných služeb Českým drahám. Jedná se zejména o linky s mezinárodním přesahem a dále linky, u kterých se prioritně soutěž v tomto období nepředpokládá. Pozornost je věnována také zajišťování veřejných služeb z hlediska vozidlového parku a úpravám přepravních služeb v úseku Praha – Plzeň - Bavorsko.

Ministerstvo dopravy rozešle materiál vedle povinných připomínkových míst ke stanovisku také všem aktivním dopravcům ve veřejné drážní dopravě. Případné úpravy návrhu mohou vyplynout z tohoto připomínkového řízení.

Zpět na výpis článků