Ministerstvo dopravy předložilo návrh novely zákona o dráhách

Ministerstvo dopravy předložilo návrh novely zákona o dráhách
23.10.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o dráhách. Jde o významnou novelu, která primárně implementuje evropskou směrnici zabývající se jednotným evropským železničním prostorem. Nejvýraznější změnou, která přispěje k lepšímu fungování železničního trhu, je zřízení nezávislého regulačního orgánu.
Poměrně rozsáhlá novela přináší několik důležitých změn. Tou nejviditelnější a nejzajímavější je bezesporu zřízení nezávislého regulačního orgánu. Ten bude nejvyšší odbornou autoritou, která bude dohlížet nad férovým nastavením podmínek na železničním trhu, a to především rychlým a efektivním rozhodováním sporů mezi dopravci, provozovateli dráhy a provozovateli zařízení služeb. Mezi další novinky, které návrh novely řeší, je rozšíření kategorie železničních drah. Ke stávající dráze celostátní a regionální přibude dráha místní. Tou se stane dráha místního významu, která je technicky či provozně oddělená od ostatních železničních drah. V praxi půjde zejména o dráhy, po nichž jezdí pouze turistické či historické vlaky, případně mají charakter neveřejné osobní drážní dopravy. Cílem tohoto opatření je nezatěžovat tyto dráhy náročnými požadavky, které musí splnit dráhy sloužící běžnému železničnímu provozu. Kategorie vleček se bude nově dělit na vlečky veřejně a neveřejně přístupné, a to z důvodu potřeby nastavení jasných podmínek pro využívání těch vleček, které slouží více uživatelům.
Navrhovaná novela zákona také řeší úpravu získání licencí k provozování drážní dopravy. Nově ji nebudou potřebovat ti, kteří provozují dopravu na dráhách tramvajových, trolejbusových a lanových a na dráze speciální. Díky tomu budou provozovatelé těchto drah ušetřeni nadbytečné administrativy. Kapacitu dráhy bude u dráhy celostátní a regionální nadále přidělovat Správa železniční dopravní cesty. Ta bude mít také právo udělit kapacitu v případě veřejně přístupné vlečky. V ostatních případech bude kapacitu dráhy přidělovat její provozovatel, nikoliv tedy vlastník, jak je tomu dnes.
V připravované novele se také řeší nová působnost Drážní inspekce. Hlavní činnost tohoto orgánu bude soustředěna na šetření příčin vážných nehod primárně na železnici, jak ostatně vyplývá i z požadavků EU. Příčiny ostatních nehod bude šetřit v případě, je-li to vhodné s ohledem na jejich závažnost, opakovanost, souslednost nebo jejich dopady na provozovatele dráhy a dopravce.
Návrh novely je nyní posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení. Na základě zaslaných připomínek může dojít k úpravám tohoto návrhu.

Zpět na výpis článků