Stanovisko MD k užití německých převozních značek se žlutým pruhem

Stanovisko MD k užití německých převozních značek se žlutým pruhem
29. 10. 2014Média a tiskové zprávy

Stanovisko MD k užití německých převozních značek se žlutým pruhem

V souvislosti s množícími se dotazy na užití německých převozních značek se žlutým pruhem vydává Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Policií ČR následující stanovisko.

Použití německých převozních značek se žlutým pruhem (viz obr. 1) v rámci převozu vozidel mezi jednotlivými státy Evropské Unie musí být v souladu s tzv. Vídeňskou úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Úmluva mimo jiné stanovuje požadavky na registrační dokumenty k registračním značkám, které umožňují provoz vozidla v mezinárodním provozu, tj. i ve státě, ve kterém nebylo vozidlo registrováno.

V rámci převozu vozidel mezi jednotlivými státy musí být každé motorové vozidlo a každé přípojné vozidlo jiné než lehký přívěs, které je připojeno k motorovému vozidlu, registrováno a řidič vozidla musí mít u sebe platný certifikát o této registraci vydaný příslušným orgánem.

Certifikát o registraci musí obsahovat následující údaje:

•                     sériové (registrační) číslo, 

•                     datum první registrace vozidla,

•                     úplné jméno a adresu držitele certifikátu,

•                     jméno nebo obchodní značku výrobce vozidla,

•                     sériové číslo podvozku (výrobní nebo sériové číslo výrobce),

•                     u vozidel určených pro dopravu zboží musí být uvedena maximální povolená hmotnost a hmotnost vozidla v nenaloženém stavu,

•                     dobu platnosti certifikátu, jestliže není neomezená.

Jedním z požadavků uvedeným v Úmluvě je i povinnost, že registrační dokument musí být vystaven registračním úřadem či jím pověřeným sdružením, tzn. že musí být úředně vystaven.

Pokud jsou tedy veškeré informace v červeném osvědčení o technickém průkazu, které je vystavované k německým převozním značkám se žlutým pruhem, vyplněny úřadem pro přihlašování vozidel, plní toto osvědčení stanovené požadavky dle čl. 35/I Vídeňské úmluvy a je akceptovatelné v mezinárodním provozu. Tento případ je jednoduše rozpoznatelný, protože na obou polovinách certifikátu, ve spodní části, je umístěno úřední razítko registračního úřadu.

V naprosté většině případů bohužel doplňuje data k vozidlu jiná osoba než registrační úřad (viz obr. 2). Úřadem, který je příslušný pro přihlašování vozidel, je vyplněna pouze první strana s údaji k registrační značce, platnosti značky a osobními údaji držitele registrační značky. Data, vztahující se k vozidlu jsou vyplněna až před začátkem první jízdy. Nejsou tak naplněny minimální požadavky dle čl. 35/I Vídeňské úmluvy o silničním provozu a neexistuje tedy žádný nárok na uznání takto vyplněných červených sešitových osvědčení o technickém průkazu v mezinárodním provozu.

Z výše uvedeného vyplývá, že možnost, resp. nemožnost použití v mezinárodním provozu není dána vlastní registrační značkou, ale dokladem, který je k ní vystavován resp. způsobem jeho vyplnění

Bude-li vozidlo, z jehož dokladu nelze jednoznačně zjistit, zda byla vozidlu úředně přidělena konkrétní registrační značka, provozováno po pozemních komunikacích na území České republiky, vystavuje se řidič takového vozidla odpovědnosti za přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silniční provozu). Jedná se o protiprávní jednání spočívající v řízení motorového vozidla po pozemních komunikacích, na kterém je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena. Za tento přestupek řidiči hrozí velmi citelné sankce a to uložení pokuty od 5.000,- do 10.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 měsíců do 1 roku.

Obr. 1

 

Obr. 2

 

Zpět na výpis článků